Autoridade Baucau fo prioridade ba feto kandidatu iha elisaun xefi suku