Autoridade ho komunidade selebra loron reflorestasaun kuda ai-oan 2.300 iha Taiboko