Autoridade RAEOA foti rihun $10 iha OJE 2022 komemora 20 de Maiu