Dom Norberto husu polítiku sira labele insulta malu iha konsolidasaun