KHUNTO promete hadi’ak irrigasaun no konstrui barrajen iha Bobonaro