Komunidade Tapo-Memo husu Governu kria lei separa rai produtivu-konstrusaun