Kultura no patrimoniu sai programa prioridade ba SEAK iha 2024