Menbru PNTL tenke asegura seguransa iha kada bairu ho komunidade