MS husu populasaun hotu nafatin fó konfinasa ba HNGV