Pezu diplomasia mak ohin loron povu moris iha liberdade no dame