PNTL husu komunidade kontribui estabilidade durante elisaun suku iha Baucau