Prezidente Repúblika husu Governu konsidera zona fronteira iha Programa no OJE