SASCAS-PM apoiu ekipamentu pinera raihenek ba komunidade 20 iha mota Comoro