SMAC sei halo lansamentu kuda haree kuaze ektare 20 iha zumalai