Xefe suku Fatulia eleitu promete sei akumula komunidade hodi dezenvolve suku iha futuru