DILI, MUNISÍPIU

KI Konvida PM Sai Oradór iha Konferénsia Internasionál

KI Konvida PM Sai Oradór iha Konferénsia Internasionál

Primeiru Ministru, Rui Maria de Araújo halo intervista ho jornalista sira iha Palásiu Governu. Foto GPM

DILI, (TATOLI) – Prezidente Konsellu Imprensa (KI), Virgilio Guterres hateten, Primeiru Ministru disponível atu sai oradór iha konferénsia internasionál hodi komemora tinan dahuluk KI.

“Primeiru Ministru disponível no aseita ami nia konvite no husu atu ami nia termu referénsia no tópiku kona-ba konferénsia nianʺ, dehan Prezidente KI, Virgilio Guterres hafoin hasoru malu ho Xefe Governu iha Palásiu Governu, segunda (24/4).

Konferénsia internasionál ne’e sei hala’o iha loron 9 to’o 10 maiu 2017  ho tema promosaun liberdade imprensa no liberdade  espresaun iha sudeste aziatiku ho pasifiku ho sub tema, papél KI atu kontribui ba sosiadade ida demókratiku.

“Iha loron 10 fulan-maiu sei fahe mos ba jornalista no órgaun komunikasaun sosiál sira”, katak tan.

KI hosi sudeste aziatiku no pasifiku hanesan Indonézia, Austrália, Nova Zelandia. Enkuantu Malazia no Papua Nova Guine sei iha prosesu  konfirmasaun.

Okaziaun ne’e, informa mos servisu KI ba PM hanesan prosesu sertifikasaun ba jornalista, aprova ona regulamentu ba funsionamentu KI no seluk tan.

Jornalista: Agapito dos Santos

Editora: Rita Almeida

iklan
iklan

Leave a Reply

iklan
error: Content is protected !!