NASIONÁL, DESPORTU

Boxista 88 Harame Eventu Regional Boxing

Boxista 88 Harame Eventu Regional Boxing

Reuniaun tékniku ba eventu Regional Boxing.

DILI (TATOLI)—Boxista hamutuk 88 hosi Asosisaun Boxe 11, sei harame eventu Regional Boxing iha Jináziu Maliana, Postu Administrativu Maliana Vila, Munisipiu Bobonaro, Tersa (30/5) lokraik ne´e.

Komisaun Disiplinár Federasaun Boxing Amadora  Timor-Leste (FBATL), Sebastião da Silva hateten oras ne’e preparasaun ba eventu ne’e atinji ona  pursentu 99 (%99).

“Ami nia preparasaun preparadu ona tanba hetan apoiu hosi ita nia governu liuhosi Sekretaria Estadu Juventude no Despotu (SEJD) hodi realiza eventu refere,” nia dehan ba jornalista sira hafoin ramata teknikál meeting iha Jináziu Maliana, Segunda horsehik.

Eventu Regional Open ida ne’e partisipa hosi Asosiasaun Boxe sanulu resin (11) kompostu hosi Asosiasaun Boxe Kabupaten Belu na´in 8 (mane 6, feto 2), Assosisaun Malaka mane 1, no Asosiasaun Dili mane 9 ho feto 2, Bobonaro mane 11 no feto 4, Aileu mane 5, Ainaro mane 7 no feto 1, Ermera mane 6, Manufahi mane 6 ho feto 2, Oe-Cusse mane 3, Lautem mane 1, Baucau mane 6, Manatutu 6, Liquiça 2, Viqueque mane 6 no feto 2.

Hosi boxista hamutuk 88 sei kompete iha klase hamutuk 5 maka hanesan, Klase Layang Junior (49kg) na´in 10, Layang Senior na´in 6, klase Terbang Junior (52kg) na´in 12, Terbang Senior na´in 6, klase Bantam Junior (56kg) na´in 10, Bantam Senior na´in 6,  klase Ringan Junior (60kg) na´in 9, Ringan Senior na´in 5,   klase Walter Ringan Junior  (64kg) na´in 3, Walter Ringan Senior na´in 3 no klase Walter Senior (69kg) na´in 5.

Tuir planu, eventu ne´e sei loke hosi Sekretáriu Estadu Juventude no Desportu (SEJD), Leovigildo da Costa Hornai. Maibé, Prezidenti Federasaun Boxing Timor-Leste sei la marka prezensa tanba okupadu ho asuntu serbisu seluk.

(Jornalista: Xisto Freitas)

(Editór : Manuel Pinto)

iklan
iklan

Leave a Reply

iklan
error: Content is protected !!