INTERNASIONÁL, NASIONÁL

Observadór UE Hafoun Mandatu Eleisaun Lejislativa

Observadór UE Hafoun Mandatu Eleisaun Lejislativa

Ekipa observadór Uniaun Europeia (UE) renova mandatu ba eleisaun lejislativa iha STAE. Foto TATOLI/Zezito Silva

DILI, (TATOLI) – Ekipa hosi observadór Uniaun Europeia (UE) renova mandatu ba eleisaun lejislativa ne’ebé sei akontese iha 22 jullu.

“Observadór hosi Uniaun Europeia ba eleisaun parlamentár nian mai hasoru ha’u hodi renova sira nia mandatu ba festa demokrásia depois eleisaun prezidensiál hotu iha fulan kotuk liu ba”, hateten Diretór Jerál Sekretariadu Tékniku Administrasaun Eleitorál (STAE), Acilino Manuel Branco ba ajénsia TATOLI ohin iha Kaikoli.

Nia esplika, atu tama eleisaun parlamentár, ekipa observadór UE mai hodi rona direta preparasaun simu kandidatura, edukasaun votante, kampaña no prosesu tomak festa demokrásia nian,

Iha tempu badak sei iha tan delegasaun sira hosi membru deputadu balun UE no reprezentante munisípiu sira ne’ebé eziste iha kada nasaun UE.

Enkuantu, observadór sira ne’e sei dezloka ba munisípiu hotu iha Timor laran tomak, hosi munisípiu ida sei destaka observadór nain rua, enkuantu observadór permanente iha kapitál Dili hamutuk ema nain hitu.

Delegasaun hosi deputadu UE no reprezentante munisípiu sira ne’ebé integra iha nasaun UE sei mai hamutuk maizumenus 50 to’o 60 atu mai haree direta eleisaun, enkuantu balun sei mai iha depois kampaña, prosesu eleisaun to’o nia rezultadu ikus, hafoin sira fila.

Entretantu, kampañia eleitorál sei akontese iha 20 juñu no eleisaun parlamentár sei monu iha 22 jullu 2017.

Jornalista: Zezito Silva

Editora: Rita Almeida

iklan
iklan

Leave a Reply

iklan
error: Content is protected !!