iklan

NASIONÁL, EKONOMIA, BOBONARO, HEADLINE, MUNISÍPIU

Suku Sanulu iha Munisípiu Bobonaro Seidauk Asesu Eletrisidade

Suku Sanulu iha Munisípiu Bobonaro Seidauk Asesu Eletrisidade

Ilustrasaun torre eletrisidade. Imajen/Espesiál

BOBONARO, 19 jullu 2020 (TATOLI)Administradór Munisípiu Bobonaro, Jeferino Soares hateten daudaun ne’e suku sanulu iha Munisípiu Bobonaro maka seidauk asesu ba eletrisidade.

“Tuir dadus iha Munisípiu Bobonaro, iha suku sanulu maka seidauk hetan eletrisidade, inklui suku rua iha fronteira hanesan Suku Cova no Suku Saburai. Munisípiu Bobanaro rasik hamutuk iha suku 50 no suku 40 maka asesu ona eletrisidade, enkuantu iha Suku Soilesu iha aldeia balun maka seidauk asesu eletrisidade,” tenik Administradór Munisípiu Bobonaro ba Agência, iha ninia knaar fatin, sesta ne’e.

Notísia Relevante: 2021, MOP Prioritiza Suku 77 Ne’ebé Seidauk Asesu Eletrisidade

Nia dehan, Suku Cova no Suku Saburai ne’ebé maka seidauk asesu ba iha eletrisidade tuir loloos tama ona programa prioridade 2020, maibé tanba orsamentu la pasa maka seidauk bele realiza.

“Entaun ita hein katak Ministériu Obra Públika (MOP) sei tau prioridade iha 2021,” nia akresenta.

Iha sorin seluk, Xefe Suku Soilesu Marobo, Postu Administrativu Bobonaro, Munisípiu Bobonaro, Norberto Martins Simões, rekoñese katak iha aldeia balun iha Suku Soilesu rasik seidauk asesu ba iha eletrisiadade tanba ne’e husu Governu atu tau atensaun.

“Soilesu iha aldeia tolu maibé iha aldeia balun  seidauk hetan asesu eletrisidade, tanba ne’e ami husu Governu atu tau atensaun tanba  komunidade sira mós presiza atu hetan eletrisidade,” nia dehan.

Hatan ona preukupasaun ne’e, Sekretáriu Estadu Komunikasaun Sosiál, Merício Juvinal dos Reis ‘Akara’, hateten nia parte sei nota hodi hato’o preokupasaun ne’e ba ministériu kompetente atu tau atensaun.

Antes ne’e, Governu liuhosi MOP iha tinan-2021 hakarak prioritiza suku hamutuk 77 iha Timór laran ne’ebé seidauk asesu ba eletrisidade.

MOP prioritiza fazeadamente atu kompleta suku 77 ne’ebé seidauk asesu enerjia eletrisidade, tanba ne’e daudaun hahú halo levantamentu dadus inklui dezeñu.

Programa eletrifikasaun rurál iha 2019 prevee millaun $1 hodi halo identifikasaun ba área hirak ne’ebé izoladu ho jeografikamente halo ligasaun fíziku ba distribuisaun liña elétrika.

Jornalista: Natalino Costa

Editora: Julia Chatarina

iklan
iklan

Leave a Reply

iklan
error: Content is protected !!