HEADLINE, LAUTÉM, MUNISÍPIU, SAÚDE

Suku Tutuala presiza doutór iha sentru saúde

Suku Tutuala presiza doutór iha sentru saúde

Xefe suku Tutuala, Tito Caetano. Imajen TATOLI/Natalino Costa

LAUTÉM, 25 agostu 2021 (TATOLI)—Xefe suku Tutuala, postu administrativu Tutuala, munisípiu Lautém, Tito Caetano, husu Governu liuhosi Ministériu Saúde atu koloka doutór iha sentru saúde, nune’e bele halo atendimentu di’ak ba komunidade sira.

“Suku Tutuala presiza aumenta doutór, iha ne’e enfermeiru ida iha sentru saúde maka mai fali halo tratamentu iha ne’e. Ha’u hato’o ona ba iha parte Administradór Lautém rasik no Xefe sentru saúde Lospalos, katak ami preiza doutór iha suku, sira koloka duni pesoál saúde ida iha ne’e maibé ami hakarak doutór atu halo tratamentu ba komunidade di’ak liután,” Xefe suku Tutuala, hateten ba Agência TATOLI, iha sede suku Tutuala, kuarta ne’e.

Maski nune’e, atendimentu saúde ba suku Tutuala rasik durante ne’e la’o di’ak no laiha problema.

“Iha ne’e, iha deit pesoál saude no parteira rua maibé atendimentu ba komunidade sira iha Tutuala la’o diak,” na akresenta.

Aleinde ida, líder komunitáriu ne’e preokupa mós ho kondisaun estrada ligasaun suku bá villa ne’ebé daudaun ho kondisaun a’at.

“Eletrisidade iha suku ne’e laiha problema, maibé estrada ligasaun Tutuala bá Lautém maka kondisaun ladún di’ak, problema ne’e hato’o ona liuhosi proposta ba iha Autoridade munisipál maibé to’o agora seidauk iha resposta,” nia hatutan.

Jornalista : Natalino Costa

Editora     : Julia Chatarina

iklan
iklan

Leave a Reply

iklan
error: Content is protected !!