iklan

OPINIAUN

Motto partidu polítiku sira ho ninia realidade

Motto partidu polítiku sira ho ninia realidade

Elidio Agosto Guterres.

(Uma Refleção Simples Filosofia Politica)

Hosi:

Elidio Agosto Guterres

 

Lian mak loke

Grande filosofu, Plato no nia alunus Aristoteles dehan, objetivu hosi polítika no harii nasaun mak “Bem Comun.” Iha sira nia obra República (Plato) no La Polítika/polítika (Aristoteles) sira hateten, polis (city state) ne’e harii no iha atu hatuur povu iha moris  di’ak, nesesita povu nia moris iha aspetu hotu-hotu atu povu bele moris haksolok iha Polis (nasaun). Aristoteles hatutan tan, nasaun (polis) iha atu “forma ema sai ema” no tanba ida ne’e politikamente nasaun (polis) tenke prepara aspetu materiál, intelektuál no ispirituál ba nia povu, atu nune’e bele atinje objetivu bonum comune ne’ebé sai sunum bonum hosi nasaun. Alende hosi Plato no Aristoteles, filosofu no sosiologu Max Weber, dehan “politica é uma vocasaun.” Signifika katak ema hirak ne’ebé halo polítika ka sai polítiku sira ninia objetivu la’ós atu hariku-an no nia grupu, maibé atu lori povu ba moris di’ak (bem nomum), no étika no morál mak sai fundasaun bainhira halo polítika.

Se ita haree realidade Timor-Leste, pensamentu filosofu sira iha leten la rani iha palku no aktu polítiku sira Timor-Leste. Objetivu polítika bem comun hanesan mehi iha loron manas. Nanál polítiku bidu temi “bem comun” maibé iha aktu bem comun nakfila no kambailota sai interese privadu no grupu. Ba ha’u, ida ne’e hanesan “pekadu” polítiku sira ida ne’ebé lori no haloot povu iha “inferno.”

Tanba ne’e, iha artigu simples ida ne’e ita koko haree “pekadu” polítiku sira sira depois ukun-an ate agora ne’ebé lori povu ba “infernu.”

“Pekadu” polítiku sira

Bai-bain ita sempre rona liafuan mesak furak de’it hosi polítiku sira sira bainhira halo kampaña polítika. Sira mai ho motto polítika ida ne’ebé atraidu povu atu fiar. Ezemplu, partidu FRETILIN “Ba Timor-Leste ida Buras Liu”; PLP “Hikis Kosar Ben ba Moris di’ak”; KHUNTO “Tane O Ema, Tane O Rai”; PD “Ba O Timor Maubere Oan Prontu Atu Serbí”; CNRT “Fiar-an La’o ba Oin”, Nst. Liafuan hirak ne’e motiva lider no membru partidu sira atu luta nafatin hodi hetan ukun, no atrai tebes povu ai-leba atu rona liafuan hirak ne’e, no povu sira monu ho liafuan hirak ne’e ho promesa sira ne’ebé polítiku sira fó bainhira halo kampaña. Ida ne’e normál iha ambiente polítika.

Maibé dalan ba “infernu” mosu bainhira promesa partidu polítiku sira sira la sai realidade, no ida ne’e hanesan “pekadu” kiik ne’ebé polítiku sira sira hahú halo no ida ne’e hanesan “pekadu” ne’ebé akontese  iha nasaun hotu-hotu iha polítiku sira nia leet. Tuir Filosofu Thomas Hobbes, karik ida ne’e akontese tanba naturalmente ema ne’e cruel.

Ba ha’u “pekadu” ka sala primeiru ne’ebé polítiku sira sira halo mak, la halo no la fó saida mak polítiku sira promesa ba povu. “Pekadu” ida ne’e sai odamatan no espasu dahuluk ba polítiku sira atu halo “pekadu” ne’ebé boot no boot liután bainhira la kumpre promesa maibé haree liu interese privadu no partidária/grupu sai objetivu primeiru polítika. Ida ne’e hatudu degradasaun kualidade no valór objetivu polítika bem comun ba bem privadu no bem grupu. No ida ne’e hatudu sintoma ba públiku, katak liafuan hosi partidu polítiku sira “Ba Timor Leste ida Buras Liu, Hikis Kosar Ben ba Moris Di’ak, Tane O ema Tane O rai, Ba Timor Maubere Oan Prontu Atu Serbí, nst, sai liafuan polítiku sem valór. No hirak ne’e sai “pekado” segundu ne’ebé boot liu hosi pekadu primeiru ne’ebé polítiku sira sira halo.

“Pekadu” segundu loke dalan ne’ebé luan liutan ba polítiku sira atu halo “pekado” ka sala ne’ebé boot liu. Realidade polítika iha Timor-Leste hatudu katak, polítiku sira sira buka maneira saida de’it atu hatuun dignidade polítiku sira seluk hodi atinje mehi hariku-an (interese privadu) no hariku nia família, grupu (interse grupus/partidária). Entaun hosi ida ne’e mosu diferensia prinsípiu polítika entre partidu polítiku sira no individuál. Rezultadu hosi ida ne’e, ikus mosu konflitu polítika no povu mak sai vítima.

Konflitu polítika no povu ai-leba nia vítima, totalmente sai “pekadu” ne’ebé aas no boot liu. Tanba saida? Ba ha’u konflitu polítika iha Timor-Leste ne’ebé polítiku sira kria tanba interese privadu no grupu, hamosu hikas ran povu ai-leba ne’ebé nakfakar ba rai ida ne’e iha tempu kolonialismu no okupasaun Indonézia nakfakar tan tanba cruelidade polítiku sira (nai ulun sira) no hamosu krize ekonomia halo povu moris iha aukadesan leten. No hirak ne’e mosu tanba polítiku sira sira la hatuur étika no morál nu’udar umanu ne’ebé iha fiar, iha kultura nu’udar Timor-oan bain hira halo polítika.“Pekadu” hirak ne’e mak hanesan:

  • Krize 2006-2009; mosu krize lorosa’e no loromonu ho nia relasaun ka ligasaun ho parte oin-oin (ha’u lakohi temi iha ne’e). Krize ida ne’e halo povu ai-leba terus, susar, lakon hela fatin, lakon vida, família no ema sira ne’ebé sira hadomi. Ida ne’e pekadu boot primeiru ne’ebé polítiku sira halo. Ida ne’e sai pekadu boot tanba polítiku sira halo polítika no inkapasidade no arogante. No tanba ida ne’e, ho liafuan Thomas Hobbes, “ema sai asu fuik ba nia emar sira (homo homini lupus)” ka ho liafuan Machiavelli, Amputasia. Ema ne’e kontra ita ka haklot ita nia dalan atu atinje saida mak ita hakarak, tenke Amputa. Tenke koa hasai ka halakon.
  • Depois krize povu sente hakmatek no dada iis uitoan hodi haree dezenvolvimentu. Maibé la dura. 2017 hahú mosu konfrontu prinsípiu polítika entre partidu polítiku sira hodi hamosu impasse polítika. 2018 impasse polítika namtate iha palku polítika no nia pontu kulminante mak meja parlementu (identidade povu maubere) polítiku sira sai reprezentante povu harahun iha uma lulik parlamentu. Impaktu hosi ida ne’e mak roda ekonomia paradu, povu halerik no Timor-Leste marka nia naran iha mundu sai nasaun ne’ebé kiik; riku maibé kiak no nia demokrasia defisiénsia. Ida mos pekadu boot ida.
  • No ikus liu, Covid sai preokupa mundiál tanba nia sai inimigu nasaun hotu nian. Maibé Covid la’ós dalan ba polítiku sira atu halo pekadu ne’ebé lori povu ba infernu. Desde 2020 Covid tama mai Timor-Leste, polítiku sira ka nai ulun sira laiha dalan ka maneira seluk kontra Covid-19 maibé iha de’it dalan úniku halo EE, SS to’o KO no vasina. Pekadu mosu e mosu bebeik bainhira regulamentu ka lei kontra covid ne’ebé nai ulun sira halo, sira nain mak dala barak sama no hakuur. Povu ai-leba mak lori todan. Hahán laiha, osan laiha, nai ulun goja ho osan Covid. Haterus povu, nai ulun hamnasa iha povu nia terus. Povu vasina dala-rua tuur hakmatek, nai ulun sa’e aviaun semo livre. Ida ne’e mos pekadu boot ida.

“Pekadu” polítiku sira ha’u temi iha leten, sei lori povu ba “infernu.” Perguntas simples, tanba saida mak nai ulun halo “pekadu” povu mak tama “infernu?” Antes ita haree “infernu” povu nian, ha’u atu dehan, polítiku sira halo “pekadu” povu tama “infernu” tanba polítiku sira (nai ulun) sira ne’ebé sai konfessor ba povu, sai fatin povu atu konfesa (hatete susar no terus) no hetan absolusaun (fó solusaun, ajuda povu) hodi hakuran povu nia sala (susar no terus), sira mak halo pekadu no husik povu halerik no hakilar hanesan “asu fuik nain la’ek.” Sira bosok tilun diuk no la rona. Ikus mai husik povu tama “infernu”.

Povu iha “infernu”

Antes haree “infernu” povu nian, atan ha’u atu hateten katak termu “infernu” ne’ebé atan ha’u uza mai ho sentidu susar, terus, kiik, kiak, ne’ebé representa povu nia sofrementu tomak hosi impaktu polítika polítiku sira sira ne’ebé trankadu no laloos, no polítika polítiku sira ne’ebé laloos ha’u temi ho liafuan “pekadu.”

Hanesan ita hotu hatene katak, impaktu hosi “pekadu” ne’ebé polítiku sira halo mak povu tama “infernu.” Se ita haree ba kotuk, desde tempu kolonializasaun portugés no invasaun Indonézia, povu hela ona iha “infernu”. Povu susar no terus. Povu sai atan iha nia rai rasik. Povu Timor sai nain ba “infernu” iha nia rain be ema koñese riku ho mina. Depois ukun-an, povu hanoin katak “infernu” la’ós ona fatin atu sira horik. Maibé realidade hatudu katak, povu sei hela nafatin iha “infernu”, “infernu” iha nia rai rasik.

Infernu iha tempu kolonializasaun portugés durante tinan 450 no okupasaun Indonézia durante tinan 24 ne’e tanba pekadu hosi kolonializasaun no okupasaun. Situasaun mak obriga tenke hanesan ne’e duni. Maibé “infernu” depois ukun-an, mai hosi polítiku sira (nai ulun) ran Timor rasik. “Pekadu” ne’ebé polítiku sira sira halo, haloot nia povu iha “infernu” no hatoba nia-an no nia grupu iha “lalehan” (goja timor nia libertasaun).

To’o iha ne’e ha’u bele dehan, “pekadu” simbolu polítiku sira (nai ulun) sira nia neon mate, inkasidade, la iha étika no morál bainhira halo polítika. Tanba ne’e interese privadu no grupu sai objetivu prinsipál no nia impaktu mak povu hela iha “infernu”. Saida mak Plato no Aristoteles dehan, objetivu hosi polítika iha nasaun Mak bem comun, no polítika hanesan vokasaun ne’ebé Max Weber dehan, la rani iha polítiku sira Timor-Leste nia fuan. Saida mak sira hatudu agora mak pensamentu Thomas Hobbes, naturalmente ema ne’e Cruel. No to’o iha ne’e liafuan murak (motto) partidu polítiku sira hanesan, FRETILIN “ Ba Timor-Leste ida Buras Liu”;  PLP “Hikis Kosar Ben ba Moris di’ak”; KHUNTO “Tane O Ema, Tane O Rai”; PD “Ba O Timor Maubere Oan Prontu Atu Servi”; CNRT “Fiar-an La’o ba Oin”, hirak ne’e hanesan liafuan midár hosi pekadór atu hatoba nia-an & grupu iha “lalehan” (hariku nia-an no grupu/moris di’ak) no haloot povu iha “infernu” (susar no terus).

“Infernu” alias moris kiak, terus, susar, laiha hahán, laiha osan, moris la hakmatek no seguru, kualidade eskola nakdasak, nst; sai ona povu nia moris fatin iha tempu naruk. Hosi ida ne’e ha’u bele halo hipoteze ida katak, saida mak polítiku sira sira ko’alia “Ba Timor-Leste ida Buras Liu nakfilak ba Ba Timor Ida Aat liu; Hikis Kosar Ben Ba Moris Di’ak, nakfilak ba Hikis nia kosar been no família ba moris di’ak husik povu ba infernu; Tane O Ema Tane O Rai, nakfilak ba Husik O Povu Husik O Rai; Ba O Timor Maubere Oan Pronto atu Serbí, sai Ba O Timor Maubere Oan sei Duvidas tanba Kargu; Fiar-an Lao ba Oin, sai fiar-an Lao ba Kotuk”.

Se realidade hatudu “pekadu” polítiku sira hatoba nia-an no grupu iha “lalehan” no haloot povu iha “infernu” hanesan iha leten, saida mak ita halo atu bele sai hosi realidade ida ne’e?? Ida ne’e hanesan pergunta simples ne’ebé ita presiza refleta hamutuk.

Dalan badak sai hosi “infernu”

Ita hotu hatene katak, polítiku sira barak mak agora dadaun hala’o hela movimentu polítika iha fatin-fatin, tatoli hela nia liafuan midár no promesa sira. Lei EE, SS ate KO, sira hakuur, kontinua halo konsolidaun ba apoiante polítiku sira. Ida ne’e hatudu katak eleisaun prezidente besik ona. Polítiku sira nia tempu atu hamamar ita (povu) no fó sala ba malu iha ita nia oin. Matan moris neon nain, keta monu ba “pekador” nia lian falsu.

Eleisaun ne’ebé sei mai, hanesan dalan ida atu ita sai hosi “infernu”. Pe. Magnis Suseno, SJ (Filosofu Nusantara) iha nia artigu ida hateten nune’e, “pemilihan bukan untuk memilih yang terbaik melainkan mencegah yang terburuk memimpin”. Ida ne’e atu hatudu katak, keta hanoin atu golput alias la tuir eleisaun, tanba ita nia votus ida termina ita nia futuru durante tinan lima. Ita presiza hili nai ulun ne’ebé iha fuan no hanoin di’ak ba nasaun ida ne’e. Ho pensamentu Magnis Suseso, ita bele dehan golput alias la tuir eleisaun la’ós dalan di’ak atu sai hosi “infernu”.

Plato iha nia obra Repúblika, nia hateten nune’e, iha nasaun (polis) ema ne’ebé sai nai ulun ka kaer ukun mak filosofu. Signifika ema ne’ebé sai nai ulun tenke iha kapasidade ka matenek, iha fuan no hanoin ne’ebé di’ak ba nia povu no nasaun. No tuir Plato, nasaun tenke fó liberdade ba nia povu atu halo saida de’it (buat ne’ebé di’ak) tuir nia kapasidade iha polis (nasaun) no fó saida mak povu presiza, nune’epovu moris haksolok. Pensamentu ida ne’e hetan afirmasaun mos hosi Aristoteles katak, atu povu moris haksolok iha polis (nasaun) no bele atinje objetivu hosi nasaun bem comun, fó ksolok no moris di’ak ba povu, ema ne’ebé sai nai ulun mak filosofu.

To’o iha ne’e, depois haree realidade Timor-Leste no haree pekadu hosi polítiku sira sira, ha’u aseita ho Plato no Aristoteles katak, nasaun ema filosofu ka ema matenek mak tenke kaer. No to’o iha ne’e, ba ha’u dalan badak no di’ak atu sai hosi “infernu” mak hili nai ulun ne’ebé matenek (filosofu), iha fuan atu hadomi povu no nasaun. Tanba ne’e, iha eleisaun tuir mai hili nai ulun ne’ebé matenek no iha fuan hadomi nia povu (signifika iha morál no étika, iha fiar (religiaun) no kultura). Ikus liu, haree ita nia terus, hatene ita nia terus, hili ho fuan la’ós hili tanba osan. Hili nia ne’ebé matenek, iha fiar no kultura, iha fuan atu hadomi nia povu no nasaun.

Lian mak taka

Iha lian mak taka ida ne’e ha’u lakoi halo konkluzaun ba buat ne’ebé ita hotu hatene ona, maibé ha’u atu sita liafuan murak hosi K.H. Firdaus A.N, “dosa-dosa politik mungkin lebih berat dari dosa-dosa kegamaan. Dosa terhadap Alla karena melanggar aturan agama bisa segera minta ampun dan bertaubat kepada Alla. Tetapi dosa yang bersifat politis harus meminta ampun kepada seluruh rakyat yang kena getahnya, tidak bisa dengan hanya bertobat kepada Allah saja. Karena dampaknya jauh lebih berat dan menimpa hampir seluruh lapisan masyarakat yang turut menanggung resikonya”. Boa Reflesaun!!!

Hakerek nain hanesan alumni UGM; Dosente Filosofia (ISFIT).

iklan
iklan

One Comment

  1. Tuir maun nia hare’e iha Timor lider filosofu ida ne’ebe mak ideal liu atu ukun ita nia nasaun hodi responde ba Plato ho aristoteles nia hanoin?

Leave a Reply

iklan
error: Content is protected !!