iklan

EKONOMIA, HEADLINE

OJE 2022: IGE, I.P propoin millaun $2,7 harii fazeadamente edifísiu foun

OJE 2022: IGE, I.P propoin millaun $2,7 harii fazeadamente edifísiu foun

Prezidente Konsellu Administrasaun IGE, IP, Ermenegilda da Costa Laurentina. Imajen TATOLI/Egas Cristóvão

DILI, 10 setembru 2021 (TATOLI)–Institutu Jestaun Ekipamentu, Institutu Públiku (IGE, I.P sigla portugés) propoin adisionál millaun $2,7 iha Orsamentu Jerál Estadu (OJE) 2022 durante diskusaun Komité Revizaun Orsamentu Polítika (KROP), hodi harii edifísiu foun ba institutu iha Hera.

Tuir Prezidente Konsellu Administrasaun IGE, I.P, Ermenegilda da Costa Laurentina, hateten, totál orsamentu ba edifísiu foun hamutuk millaun $14, maibé projetu ne’e hanesan plurianuál, tanba ne’e sei aloka osan fazeadamente kada tinan.

“Ita fahe fazeadamente, tanba ne’e ohin hosi parte IGE husu tinan oin ba preparasaun aloka millaun $2,7 millaun, maibé ne’e depende ba desizaun,” Prezidente Konsellu Administrasaun IGE, I.P, informa hafoin partisipa diskusaun KROP, iha Ministériu Finansa, Aitarak-klaran, sesta ne’e.

Notísia relevante: IGE halo ona intervesaun normaliza fatin 19 iha Dili

Ba tinan ne’e, orsamentu harii edifísiu prevee $600.000, hodi halo uluk morru retensaun, instalasaun bee no eletrisidade.

“Dezeñu no estudu viabilidade ba edifisiu foun ne’e prepara hosi empreza australiana, dahuluk planeia atu konstrui iha Tibar, maibé agora muda ba Hera hanesan propriedade Estadu nian,” nia akresenta.

Medida rai harii edifísiu hamutuk ektare 5 resin, ne’ebé tuir dezeñu edifísiu ne’e andar rua, ne’ebé sei halo ofisina, armazen no seluk tan.

IGE hanesan instituisaun ida atu garante utilizasaun efisiente ba mákina pezada, ekipamentu no veíkulu pezadu.

Governu deside kria IGE iha tinan 2005 hanesan institutu públiku ho autonomia administrativa, finanseira no patrimóniu própriu ne’ebé responsável ba boa jestaun no esplorasaun ba bens iha ámbitu prosekusaun dezenvolvimentu infraestrutura no nesesidade ba serbisu administrasaun públika.

Daudaun, IGE iha faze transforma ba empreza públika, atubele halo atendimentu ba sidadaun ho efisiénsia no efikásia no iha tempu hanesan bele rekolla reseita ba kofree Estadu.

IGE iha ona esperiénsia kona-ba poupansa orsamentu no rekolla reseita, tanba iha tinan 2020 konsege poupa osan Estadu millaun $4, ho intervensaun direta ba terrenu hodi rezolve infraestrutura públika ne’ebvé a’at tanba dezastre naturál.

Iha tinan 2020 institutu konsege rekolla reseita $160.000, maibé hosi tinan  2019 to’o 2020 rekolla reseita millaun $2, hosi kompañia privada ne’ebé aluga mákina pezadu hodi hala’o serbisu iha terrenu, ne’ebé kompañia selu direta iha Banku.

Jornalista : Natalino Costa

Editora      : Julia Chatarina

iklan
iklan

Leave a Reply

iklan
error: Content is protected !!