iklan

OÉ-CUSSE (RAEOA)

CJRO atribui sertifikadu ba joven 73

CJRO atribui sertifikadu ba joven 73

CJRO atribui sertifikadu ba joven 73 iha RAEOA. Imajen Tatoli/Abílio Elo Nini.

OÉ-CUSSE, 30 setembru 2021 (TATOLI)—Sentru Juventude Rejiaun Oé-Cusse (CJRO, sigla portugés), kinta ne’e atribui sertifikadu ba joven 73 ne’ebé finaliza formasaun ba komputadór periódu 2021 ho programa hanesan Microsoft Office Word no Exel durante fulan-rua (2) iha Oé-Cusse.

Diretór CJRO, Deonizio Taek, hateten atividade kursu ne’e inisiativa hosi CJRO hetan apoiu másimu hosi Sekretáriu Estadu Juventude no Desportu (SEJD) inklui Autoridade RAEOA liuhosi Departementu Juventude Desportu Arte no Kultura.

“Ohin, ita atribui sertifikadu ba formandu 73, ne’ebé bazea ba sira-nia partisipasaun tuir kursu kumputadór durante fulan rua nia laran, ba joven sira-ne’ebé mak involve másimu to’o ramata kursu ho programa Microsoft Work no Microsoft Exel,” Deonizio Taek hateten iha nia diskursu iha serimónia atribuisaun sertifikadu ba joven sira.

Nia fundamenta, la’ós problema mak atu hetan sertifikadu maibé oinsá mak formandu sira bele akapta matéria ne’ebé durante ne’e hetan iha aula laran, hodi bele implementa iha terrenu bainhira hetan servisu ruma.

“Ami sei esforsu-an nafatin atu fó kapasitasaun ba joven sira-ne’ebé iha vontade atu mai partisipa kualkér atividade iha Sentru Juventude RAEOA. Tanba, prosesu dezenvolve nasaun mak hahú hosi formasaun sira-ne’e, nune’e aumenta ita-nia kapasidade hodi bele kria rasik kampu de traballu tuir abilidade ne’ebé mak ita hetan ona,” nia dehan.

Nia apela ba formandu sira atu ativa nafatin iha Sentru Juventude, nune’e nafatin aprende tanba globalizasaun teknolojia kontinua iha mudansa ba oin. Nia husu atu aproveita oportunidade ne’e maske remata ona kursu, maibe hakbesik-an nafatin hodi kontinua aprende no bele dezenvolve nafatin iha sosiedade nia leet.

“Aban bainrua, ema sei persiza imi-nia matenek tanba matenek ne’ebé imi hetan ona, espera bele dezenvolve di’akliu-tán iha terrenu,” nia hateten.

Reprezentante Xefe Edukasuan RAEOA, Xefe Departamentu Apoiu Asaun Sosiál Eskolár, Domingos Ramos Tebi, enkoraja formandu sira tenke hahú prepara-an no kontinua aprende tanba futuru nasaun iha joven sira-nia liman.

“Ami agradese ba CJRO tanba kapasita ona estudante sira, hanesan edukasuan orgullu tanba fasilita formasaun non-formal ba estudante sira. Joven sira-nia papél mak estuda, kontinua estuda nafatin tanba futuru nasaun sai di’ak mak ita tenke hahú ona prepara-aan, bainhira sei estudante iha aproveita oportunidade sira hanesan atu aprende nafatin,” nia dehan.

Entretantu totál formandu simu sertifikadu formasaun komputadór hamutuk 73, feto 45 mane 28, kompostu hosi faze primeiru na’in-32, faze segundu-33 no faze terseiro-ualu (8), no ativu hela tuir formasaun hamutuk 28.

Jornalista : Abílio Elo Nini

Editór       : Cancio Ximenes

iklan
iklan

Leave a Reply

iklan
error: Content is protected !!