iklan

COVALIMA

Prizaun Covalima menus fasilidade ba seguransa guarda prizionál

Prizaun Covalima menus fasilidade ba seguransa guarda prizionál

Provedoria PDHJ, Jesuina Jesuina Maria Ferreira vizita no hala’o enkontru ho guarda prizionál Covalima. Imajen Tatoli /Celestina Teles.

COVALIMA, 01 dezembru 2021 (TATOLI)—Provedoria Direitu Umanu no Justisa (PDHJ, sihla portugés), Jesuina Maria Ferreira Gomes informa, prizaun Covalima sei menus fasilidade ba guarda prizionál hodi hala’o servisu iha prizaun. 

“Iha PDHJ nia vizita hodi observa kondisaun prizaun nota katak, menus fasilidade seguransa ba guarda prizonál sira mak hanesan hanesan stik, alzema, gás lakrimuzeniu, falta ekipamentu administrativa hanesan komputador no printer ne’ebé bele ajuda guarda prizionál sira atu rejista hodi mantein sira nia baze dadus númeru prezu tama-sai,” Jesuina Maria Ferreira Gomes hateten ba jornalista sira hafoin vizita Prizaun Covalima, kuarta ne’e.  

Durante hala’o enkontru ho prizionairu sira, prezu sira mos aprezente sira-nia difikuldade maioria sira foka liu ba hahan, tanba porsi hahan ne’ebé Governu fornese ba sira la to’o no han la bosu.

“Ohin ami aproveita vizita sala iha kuziña atu haree kondisaun. Tanba ne’e PDHJ Sei rekomenda ba ministériu kompetente atu haree problema hirak ne’e. Tanba ho problema ne’e, dadur sira han ho porsi ne’ebè mak kiik sei afeta ba sira-nia saúde,” nia dehan.

Aleinde ne’e, nia informa, prezu iha prizaun preventiva seidauk iha desizaun ruma no la hetan vizita hosi sira-nia advogadu no la kuñese defensór públiku. 

Ho vizita PDHJ nian ne’e, sei hato’o relatóriu ba ministériu relevante atu hadi’a noa hamatan ba problema hirak ne’e.

Bazea ba dadus ne’ebé fó sai hosi Diretòr Prizaun Covalima haktuir katak prizioneiru sira-ne’ebé kastigu iha Prizaun Covalima hamutuk 110, no hosi númeru ne’e prezu kondenadu 71 no prezu preventivu 39.

Jornalsita : Celestina Teles

Editor       : Cancio Ximenes 

iklan
iklan

Leave a Reply

iklan
error: Content is protected !!