VÍDEO

IPG kontinua sosializa rezultadu estudu risku jeolójiku iha munisípiu Manufahi

IPG kontinua sosializa rezultadu estudu risku jeolójiku iha munisípiu Manufahi

Manufahi, 22 dezembru 2021 (Tatoli) – institutu petróleu no jeolojia (IPG, sigla português) kontinua sosializa rezultadu estudu risku jeolójiku iha munisipiu Manufahi iha salaun administrasaun munisipiu Manufahi.

Durasaun ba estudu risku jeolójiku ne’e, ekipa husi IPG halo ona husi husi fulan outubru to’o novembru tinan 2020.

Produsaun Tatoli I.P ©2021

iklan
iklan

Leave a Reply

iklan
error: Content is protected !!