iklan

HEADLINE, MUNISÍPIU, VIQUEQUE

Autoridade hahú konstrusaun sede suku Macadique

Autoridade hahú konstrusaun sede suku Macadique

Xefe suku Macadique, Afonso dos Reis, observa prosesu reabilitasaun sede suku, sesta (25/06). Imajen Tatoli/Vitorino Lopes da Costa

VIQUEQUE, 24 juñu 2022 (TATOLI)–Xefe suku Macadique, postu administrativu Uatulari, munisípiu Viqueque, Afonso dos Reis,  hateten, reabilitasaun sede suku Macadique daudaun hahú iha faze konstrusaun fíziku.

“Ami-nia sede suku Macadique daudaun hahú halo konstrusaun no agora tama loron-tolu, ne’ebé badaen sira halo pondasi uma nian. Konstrusaun sede suku ami atu fó ba kompañia maka kaer obra, maibé kompañia sira mai la halo tuir fundu  konstrusaun. Entaun ami nu’udar líder suku maka halo fali pedidu hodi responsabilidade hodi jere  konstrusaun sede suku ne’e,” Autoridade suku informa hateten ba Agência Tatoli, iha suku Macadique, sesta ne’e.

Notísia relevante: Autoridade hato’o proposta ba MAE aumenta suku tolu iha Macadique

Aleinde ne’e, autoridade suku hamutuk ekipa jestaun suku Macadique maka direta sosa materiál ba konstrusaun no kontratu badaen ida hodi halo konstrusaun.

“Medida sede suku Macadique tuan metru 4×12, maibé haree populasaun suku Macadique barak, ho  nune’e ami deside aumeta medida  ba 12×12 ho sala enkontru ida, kuartu rua no haris fatin. Maski alokasaun orsamentu kiik, maibé autoridade ho esforsu tenki hotu tuir medida ne’ebé ami deside,” nia akresenta.

Tuir nia, reabilitasaun ba sede suku Macadique hosi Programa Nasionál Dezenvolvimentu Suku (PNDS) loloos halo reabilitasaun ba uma sede suku tuan de’it.

“Maibé ami sente sede suku tuan ne’e la sufisiente liu ba populasaun sira bainhira realiza enkontru ruma. Tanba ne’e maka ami deside halo luan liután, nune’e tempu enkontru ruma bele akumula populasaun,” nia tenik.

Programa reabilitasaun faze 2 Siclo 3/ RSS, sede Suku  Macadique, ho  totál kustu $14.980.

Tuir dadus, suku Macadique  iha aldeia hamutuk 21, ho totál uma-kain hamutuk 1.773 no totál populasaun 7.482, kompostu hosi mane 3.852 no feto 3.630.

Jornalista  : Vitorino Lopes da Costa

Editora       : Julia Chatarina

iklan
iklan

Leave a Reply

iklan
error: Content is protected !!