iklan

NASIONÁL, HEADLINE, KAPITÁL

PM Taur no família partisipa ona sensu populasaun no uma-kain 2022

PM Taur no família partisipa ona sensu populasaun no uma-kain 2022

Entrevistadór halo hela entrevista Primeiru-Ministru, Taur Matan Ruak no família ba sensu populasaun no uma-kain 2022, iha rezidénsia Metiaut. Imajen/Mídia GPM

DILI, 30 setembru 2022 (TATOLI)–Primeiru-Ministru (PM), Taur Matan Ruak, akompanãdu hosi espoza Isabel da Costa Ferreira no oan nai’n-tolu, kinta ne’e, iha Rezidénsia Metiaut partisipa sensu populasaun no uma-kain Timor-Leste tinan 2022, ne’ebé antes ne’e lansa ona ho tema ‘ita-nia sensu, ita-nia futuru: hola parte ba!.’

Biban ne’e, Xefe Governu konvida populasaun hotu atu kontribui ba dadus ne’ebé loloos hodi tulun Governu halo dezenvolvimentu ba aban bainrua.

“Agradese ba ekipa Diretór Jerál no ekipa tomak sensu nian, parabeniza ba ita-boot sira-nia serbisu, ha’u-nia família halo ona sensu, obrigadu barak. Ha’u apela ba komunidade tomak no inan-aman sira tomak, favór ida kontribui halo sensu, rejista uma-kain hodi fó sai imi-nia dadus, nune’e aban bainrua ita-nia nasaun uza para depois haree programa planu ba oin, ba dezenvolvimentu ita-nia nasaun, tanba ne’e favór ida hotu-hotu iha Timor laran tomak fó ita-boot sira-nia kontribuisaun,” PM Taur hateten liuhosi nota ne’ebé Agência Tatoli asesu, kinta ne’e.

Notísia relevante: Sensus populasaun no uma-kain 2022 hahú iha munisípiu Dili

Xefe ezekutivu konsidera sensu ne’e hanesan materiál ida atu ajuda Governu hatene lokál atuál populasaun sira no situasaun sosiu ekonómiku atu haree oinsá uza rekursu sira hodi benefisia moris.

Sensu populasaun hahú iha loron 04 setembru to’o 05 outubru, ne’ebé Governu aloka ona orsamentu millaun $3,1 iha Orsamentu Jerál Estadu (OJE) 2022 hodi implementa programa ne’e no besik millaun $1 hosi parseiru dezenvolvimentu sira hanesan UNFPA kontribui $777.300, UNICEF $56.000, UNDP $25.000, UN Women $24.000 no WFP $20.000.

Antes ne’e, sensu uma-kain tinan 2015 rejista populasaun Timor-Leste hamutuk 1.167.242 kompostu hosi mane 588.561 no feto iha 578.681, enkuantu bazeia ba sensu tinan 2010 rejista populasaun territóriu tomak hamutuk 1.066.409 kompostu hosi mane 544.198 no feto 522.242, ne’ebé hatudu katak durante tinan-lima nian laran populasaun aumenta 100.833.

Jornalista   : Antónia Gusmão

Editora        : Julia Chatarina

iklan
iklan

Leave a Reply

iklan
error: Content is protected !!