HEADLINE, KAPITÁL

Tékniku IGEADE, I.P hamutuk 41 finaliza treinamentu manutensaun ekipamentu pezadu

Tékniku IGEADE, I.P hamutuk 41 finaliza treinamentu manutensaun ekipamentu pezadu

Tékniku IGEADE, I.P ne’ebé partisipa treinamentu partisipa serimónia enserramentu treinamentu, iha edifísiu IGEADE, I.P, Colmera, kuarta (10/05/23). Imajen Tatoli/Egas Cristóvão

DILI, 10 maiu 2023 (TATOLI)—Tékniku Institutu Jestaun Ekipamentu no Apoiu Dezenvolvimentu Infraestrutura, Institutu Públiku (IGEADE, I.P) hamutuk 41 finaliza ona treinamentu manutensaun ekipamentu pezadu, ne’ebé organiza hosi Japan Demining and Reconstruction Assistance Center (JDRAC).

Vise-Prezidente JDRAC, Hiromichi Kawamata, entrega sertifikado ba tékniku IGEADE, I.P ne’ebé partisipa treinamentu, iha edifísiu Colmera, kuarta (10/05/2023). Imajen Tatoli /Egas Cristóvão

Vise-Prezidente JDRAC, Hiromichi Kawamata, hateten, parte rua halo ona kooperasaun iha marsu 2020, ho objetivu atu haforsa tékniku ne’ebé toma konta ba manutensaun mákina sira hodi responde ba dezastre naturál iha Timor-Leste.

“Ita fó treinamentu ba funsionáriu tékniku IGEADE, I.P hamutuk 41 inklui hosi Sentru Formasaun Tibar durante tinan-tolu, hahú 2020 to’o 2023. Ha’u husu matéria ne’ebé imi apreende hosi JDRAC, ba oin kontinua aplika hodi lori instituisaun ba oin,” Hiromichi Kawamata, hateten iha resintu IGEADE, I.P, Colmera, kuarta ne’e.

Notísia relevante : IGEADE, I.P prepara karreta 20 tula eleitór no urna ba munisípiu

Iha fatin hanesan, Embaixadór Japaun ba Timor-Leste, Tetsuya Kimura, haksolok bele partisipa iha serimónia ne’e.

Nia haktuir, iha tinan 20 liubá, bainhira nia mai iha Timor-Leste hodi serbisu iha eskritóriu ne’ebé reprezenta Japaun iha altura ne’ebá, hafoin termina misaun, la kleur de’it Operasaun Manutensaun Pás nia misaun hahú kedas iha Timor-Leste, ne’ebé Unidade Enjiñeria Forsa Auto-Defesa Terrestre Japaun nian (JGSDF) partisipa iha operasaun ne’e.

ha fatin hanesan, Embaixadór Japaun ba Timor-Leste, Tetsuya Kimura. Imajen Tatoli /Egas Cristóvão

Bainhira Forsa Auto-Defeza kompleta misaun iha Timor-Leste iha tinan 2004, sira entrega mákina konstrusaun ne’ebé lori hosi Japaun ba Governu Timor-Leste hodi povu bele uza atu halo manutensaun no konstrusaun ba estrada, ponte, no infraestrutura sira seluk.

“Hafoin tinan 20, ha’u hakfodak ho faktu katak ekipamentu hirak ne’e sei uza no mantein to’o ohin loron. Aleide ne’e, iha janeiru 2023, Governu Timor-Leste no Japuan halo ona troka nota atu fornese veíkulu konstrusaun ho valór aproximadamente millaun $6 ba Ministeriu Obra Públika (MOP) hodi responde efikazmente ba dezastre naturál,” nia louva.

Nune’e, Diplomata ne’e iha esperansa ho apoiu sira ne’ebé iha no formandu sira ne’ebé ohin termina ona treinamentu, sei aproveita vantajen hosi esperiénsia no koñesimentu, nune’e bele ajuda mantein veíkulu sira hosi Japaun, tantu veíkulu antigu no foun ho kondisaun di’ak.

Japaun sei kontinua nu’udar belun ida ba Timor-Leste, enkuantu Timor-Leste avansa iha ninia alvu hodi reforsa liután infraestrutura hodi povu bele goza asesibilidade di’ak liu no sai nu’udar país ne’ebé reziliénte liu tanba hasoru dezastre.

Prezidente IGEADE, I.P, Ermenegilda da Costa Laurentina, konsidera inisiativa ne’e di’ak hodi tékniku sira bele iha kapasidade opera mákina pezadu.

“Hosi treinamentu ne’e ita-nia funsionáriu sira bele hetan abilidade no esperénsia. Ha’u espera esperénsia ne’ebé funsionáriu sira hetan hanesan bukae ida hodi lori IGEADE, I.P ba oin, tanba ne’e benefísiu boot ida ba institutu, liu-liu ba parte departamentu ofisina, mekániku operadór no armajenamentu, oinsá halo manutensaun ba mákina pezadu sira no seluk tan,” nia dehan.

Jornalista     : Arminda Fonseca

Editora          : Julia Chatarina

iklan
iklan

Leave a Reply

iklan
error: Content is protected !!