iklan

HEADLINE, SEGURANSA

Servisu Migrasaun koleta reseita millaun $2 iha 2023

Servisu Migrasaun koleta reseita millaun $2 iha 2023

Dólar amerikanu. Imajen/Espesiál

DILI, 11 janeiru 2024 (TATOLI) – Diretora Jerál Servisu Migrasaun (SM), Inspetora Xefe Polísia, Adelaide da Rosa, hateten SM koleta reseita hamutuk $2.022,330.00.

“Iha 2023 ita konsege rekolla reseita hamutuk $2.022,330.00 ba kofre estadu no reseita tinan kotuk sae makas 5% kompara ho tinan 2022 nian”, Adelaide dehan ba jornalista sira iha nia kna’ar fatin Caicoli, kinta ne’e.

Nia dehan, reseita sira ne’e kompostu hosi emisaun vistu, extensaun vistu no aplika koimas ba sira ne’ebé viola regra vistu nian.

Adelaide haktuir, Servisu Migrasaun, durante 2023, rejista sidadaun estranjeira tama sai territóriu nasionál hamutuk 453.013.

“Ita iha tinan 2023 rejista ema movimentu tama mai iha territóriu Timor-Leste ema hamutuk  227.290 no ema sai husi Timor-Leste hamutuk 225.723, totál ema ne’ebé tama sai 453.013”, nia subliña.

Nia hateten, hosi númeru estrajeiru ne’ebé tama sai iha Timor-Leste barak liuhosi nasaun Indonézia ho Xina, sira ne’e mai halo atividade negósiu no balun hanesan turista.

Nia relata, Servisu Migrasaun rejista sidadaun sira ne’ebé viola vistu hamutuk 217, hosi númeru ne’e iha 73 mak halo deportasaun tanba sira viola vistu hodi hela permanente iha Timor-Leste.

“Balun uza vistu turista ba halo fali atividade negósiu, ita halo dilijénsia ba sira no deside deporta sira, deportasaun ne’ebé ita halo ba sira maizmenus, balun tinan tolu labele tama ita-nian rai”, Adelaide afirma.

“Ami tau kedan sira-nia naran iha lista mean, kuandu seidauk to’o tinan tolu mak mai fali ne’e sistema mak bele deteta sira-nia naran”, nia konklui.

Jornalista: Natalino Costa

Editór : Zezito Silva

iklan
iklan

Leave a Reply

iklan
error: Content is protected !!