Komisaun E PN husu autoridade Covalima hala’o limpeza iha auto estrada