Mota raiketan lori komunidade nia uma tolu iha suku labarai