iklan

Uncategorized

Programa ho Orsamentu Retifikativu Sei Aprezenta Depende PN

Programa ho Orsamentu Retifikativu Sei Aprezenta Depende PN

Adriano do Nascimento.

DILI, (TATOLI) – Munistru Prezidénsia Konsellu Ministru, Adriano do Nascimento, informa governu sei aprezenta programa ho orsamentu retifikativu dala ida de’it ba Parlamentu Nasionál (PN) hafoin deputadu sira halo ajendamentu ba diskusaun.

“Programa governu no orsamentu retifikativu bele aprezenta dala ida maibé diskusaun mak keta-ketak, ne’e depende PN atu halo ajendamentu”, dehan nia.

Nia haktuir, orsamentu retifikativu halo reajustamentu ba orsamentu 2017 ne’ebé PN uluk aprova ona, razaun ajustamentu atu responde nesesidade urjénsia ne’ebé la-prevee orsamentu iha PN.

Ezemplu, aimoruk laiha ona, moras aumenta tan, halo tranferénsia pasiente sira ne’ebé moras grave atu ba rai liur, atu selu tusan iha óspital rai liur no selu ba implemetasaun projetu ne’ebé durante ne’e la’o.

Preokupasaun hirak ne’e mak governu halo reajustamentu ba orsamentu retifikativu atu bele responde nesesidade urjénsia.

Enkuantu, governu agora prepara hela programa ne’ebé nain deputadu sira dehan inkompletu, la sistemátiku, inkorénsia no seluk tan ne’ebé aprezenta dahuluk iha PN.

“Ami iha prosesu elaborasaun orsamentu retifikativu no hadi’a programa tuir ezijénsia opozisaun sira nian”, hateten nia.

Maske nune’e, orsamentu retifikativu ne’ebé la hetan aprovasaun signifika nesesidade urjénsia hirak mensionadu paradu hotu.

Opozisaun sira defende lei ne’e loos maibé maibé, lei ne’e halo hodi servi povu, sé povu moras loos ita fó atensaun ba ida ne’ebé, haree lei uluk ka fó prioridade ba ema moras atu mate.

“Líder sira tenke iha sensibilidade, lei halo atu servi povu, atu atende nesesidade povu nian hanesan moras ho aimoruk laiha, bee moos laiha, entaun ita tenke fó atensaun ba lei ka ba ema moras”, hatutan tan.

Demokrásia ezije ema ida-idak nia direitu no ezije atu responsabiliza povu nia moris.

Entretantu, Xefe Bankada Kmanek Haburas Unidade Nasionál Timor-Oan (KHUNTO), Luis Roberto, afirma, nasaun hotu-hotu iha nia lei rasik maibé oinsá mak ema tenke kumpre konstituisaun.

Labele polítiza povu hodi viola konstituisaun, ema hotu fó prioridade ba povu nia moris no nasaun nia vida maibé ho baze konstitusionál.

Governu mai ho programa no orsamentu retifikativu dala ida maibé bankada KHUNTO sei defende nafatin lei kuandu la la’o tuir baze fundamentál.

Nune’e nia husu ba governu atu aprezenta programa uluk hafoin bele submete tan orsamentu retifikativu.

Jornalista: Zezito Silva

Editora: Rita Almeida

iklan
iklan

Leave a Reply

iklan
error: Content is protected !!