iklan

EKONOMIA, DILI, MUNISÍPIU

Iha Janeiru-Fevereiru AIFAESA Hatama Ona Osan Mil 13

Iha Janeiru-Fevereiru AIFAESA Hatama Ona Osan Mil 13

Koordenadór AIFAESA, Abilio Oliveira Sereno. Foto Tatoli/Egas Cristovão

DILI, (TATOLI) – Koordenadór Autoridade Inspesaun no Fiskalizasaun ba Atividade Ekonómika no Sanitária (AIFAESA), Abílio Oliveira Sereno, hatete iha 2018 husi fulan-jeneiru to’o fevereiru, AIFAESA hatama ona osan ba kofre Estadu hamutuk mil 13.

“Maibé multa maka’as liu ne’e seidauk, ezemplu falsifikasaun ami hetan buat barak ona. Falsifikasaun multa ki’ik liu mak mil 3000, boot mak mil 20.000, ne’e ami seidauk hatama, maibé AIFAESA lapara. Ami la’ós hakarak atu empata nogósiu, ami hakarak ajuda sé de’it mak halo negósiu, halo didi’ak para labele hetan multa”, Abílio hatete iha Aitarak Laran, ohin.

Tanba ne’e mak bainhira hakarak halo negósiu ida buka hatene di’ak regulamentu para labele monu iha susar.

“Kuandu monu susar ona, bá husu ajuda ami labele ajuda, ami labele perdua, lei lafó dalan”.

Kordenadór hatutan iha 2017 koima husi infratór sira ne’ebé selu ba kofre estadu hamutuk mil U$126. 500.

Jornalista: Maria Auxiliadora

Editora: Rita Almeida

iklan
iklan

Leave a Reply

iklan
error: Content is protected !!