iklan

DILI, MUNISÍPIU, POLÍTIKA

Don Virgilio Hakarak Governu Ida Hakuak Ema Hotu

Don Virgilio Hakarak Governu Ida Hakuak Ema Hotu

Bispu Dioseze Dili, Don Virgilio do Carmo da Silva, bainhira ezerse direitu votu iha sentru votasaun Bidau Lecidere, postu administrativu Nain Feto, munisípiu Dili, ohin. Foto Tatoli/Agapito dos Santos

DILI, (TATOLI) – Bispu Dioseze Dili, Don Virgilio do Carmo da Silva, hateten Partidu Polítiku no koligasaun ne’ebé maka hetan vitória iha eleisaun antesipada tenke hakuak sidadaun hotu hodi garante unidade nasionál ba hametin pás no estabilidade.

ʺEsperansa ita nian maka Nai Ulun sira bele garante futuru Nasaun nian, ita hein duni governu ida forte, iha vizaun no lori aspirasaun povu no hakuak ema hotu, garante pás no estabilidadeʺ, hateten lider Igreja Katólika ne’e bainhira ezerse direitu votu iha sentru votasaun Bidau Lecidere, postu administrativu Nain Feto, munisípiu Dili, ohin.

Amo Bispu Dili ne’e hateten Timor-Leste presiza líder ida ho karateristika hakuak ema hotu, figura unidade nasionál, kapasidade no vizaun di’ak ba dezenvolvimentu Nasaun no povu nia moris di’ak.

Kona-ba rezultadu eleisaun laiha partidu ka bloku koligasaun ida manan maioria, Don Virgilio sujere atu kontinua kria governu inkluzaun hodi involve timoroan hotu ne’ebé iha kapasidade atu dezenvolve Nasaun.

ʺIha kampaña partidu barak hato’o iha kompromisu hakarak inkluzaun, ha’u hanoin ida ne’e di’ak maibé tenke ema ne’ebé iha kapasidade atu halibur hamutukʺ, dehan tan.

Paz no estabilidade importante, tanba ne’e Bispu apela ba povu no lider partidu polítiku sira atu simu rezultadu eleisaun.

Jornalista: Agapito dos Santos

Editora: Rita Almeida

iklan
iklan

Leave a Reply

iklan
error: Content is protected !!