iklan

NASIONÁL, EKONOMIA, DILI, MUNISÍPIU

Pilotu Ba Sensu Agrikultura Sei Hala’o Iha Munisípiu Ualu

Pilotu Ba Sensu Agrikultura Sei Hala’o Iha Munisípiu Ualu

Diretór Jerál Estatístika Ministériu Finansas, Elias dos Santos Ferreira. Foto/ Mídia MAP.

DILI, (TATOLI) – Diretór Jerál Estatístika Ministériu Finansas, Elias dos Santos Ferreira, hatete pilotu ba sensu agrikultura Timor-Leste 2018 sei hala’o iha munisípiu ualu.

Munsipíu hirak ne’e maka husi parte leste nian Baukau no Vikeke, sentrál mak Aileu, Ermera, Manufahi no Oeste mak Bobonaru, Kovalima no Oekusi.

“Pilotu ne’e ita labele vizita munisípiu hotu, pilotu ne’e ita vizita munisípiu ne’ebé temi ne’e para ita hatene balun iha tasi-ibun no foho leten”, afirma Elias iha Kaikoli, ohin.

Nia hatutan: “Ida tasi-ibun ne’e ita bele haree peskadór, foho leten, remota ne’e ita-nia ema la’o lori tempu hira, nune’e ita presiza ema hira para atu halo entrevista, maibé ami mós identifika ona ita entrevista ne’e presiza 4000 resin, pur tantu orsida entrevista ne’e ita sei foti fali ema husi ida-idak nia suku, maibé tenke hatene mós uza CAPI (computer-assisted personal interviewing), hanoin fasil, tanba agora hotu-hotu uza mobile”.

Prezidente ba sekretariadu sensu agrikultura ne’e haktuir pergunta iha sensu ba agrikultór sira iha 140 resin ne’ebé sei husu ba agrikultór kuda-rai, pekuária, peska no floresta.

Diretór Nasionál Peskiza, Estatístika no Informasaun Jeográfika Ministériu Agrikultura no Peska, Claudino Ninas Nabais, dehan durante tinan rua nia laran halo diskusaun no servisu hamutuk ho DJE ne’ebé suporta téknikamente husi Organizasaun Nasoen Unida ba Agrikultura no Ai-han (FAO-sigla inglés) define, identifika instrumentu, prosesu, preparasaun saida maka sei halo ba implementasaun sensu pilotu ne’e no ba sensu agrikultura loloos ne’ebé sei akontese iha marsu 2019.

“Entaun prosesu naruk ona no espera tinan ida ne’e iha dezembru agora ita bele implementa pilotu ne’e”.

Sensu agríkola ne’e sei halo ba dahuluk iha Timor-Leste hafoin restaura nia independénsia no hetan fundu ba implementasaun ba pilotu ne’e husi FAO nomós Governu Timor-Leste nian.

“Mas konserteza ida implementasaun loloos ita sei iha difikuldade uitoan ba orsamentu balu ne’ebé sei kobre ba atividade lubuk ida iha kampu, tanba ita hili amostra ne’e munsípiu ualu ho suku balun, entaun movimentu lubuk ida mak sei la’o no rekrutamentu ba enumeradór sira, treinamentu ba enumeradór sira ne’e hotu ita koloka hotu ba osan ne’ebé ita presiza”, katak tan.

Maibé, nia realsa Governu liuliu Ministériu Finansa no Agrikultura iha kompromisu para implementa sensu, liuliu ba pilotu tanba ne’e hanesan hatudu preparasaun ba implementasaun sensu agríkola iha tinan oin.

Tanba Timor-Leste presiza dadus ne’ebé mai husi fonte akreditadu no sensu ne’e tuir padraun internasionál, nune’e dadus sira ne’ebé sei rekolla ne’e garantia validade no kredibilidade, katak tan.

Jonalista: Maria Auxiliadora

Editora: Rita Almeida

iklan
iklan

Leave a Reply

iklan
error: Content is protected !!