iklan

LIQUIÇÁ, MUNISÍPIU

Governu Sei Apoiu Mill $15 Ba Kada Estasaun Radiu Komunidade

Governu Sei Apoiu Mill $15 Ba Kada Estasaun Radiu Komunidade

SEKOMS bainhira vizita Rádiu Komunidade Tokodede iha Likisa, ohin. Imajen Tatoli/Xisto Freitas

LIKISA, (TATOLI) – Sekretáriu Estadu Komunikasaun Sosiál (SEKOMS), Merício Juvenal dos Reis Akara, hateten Governu liuhusi SEKOMS sei fó apoiu orsamentu ho montante mill $15 ba kada estasaun Radiu Komunidade atu halo jestaun rasik.

Governante ne’e ko’alia asuntu ne’e liuhusi diálogu ho autoridade lokál, autoridade munisípiu no jestór Radiu Komunidade Tokodede iha estasaun Rádiu Komunidade Tokodede Likisa, Likisa Vila, kinta ne’e.

Nia esplika apoiu ne’e oinsá Radiu Komunidade sira bele hatan ba difikuldade ne’ebé hasoru maka hanesan falta ekipamentu rádiu, transporte no sel-seluk tan.

SEKOMS hatutan orsamentu ne’e sei aloka iha tinan oin liuhusi Orsamentu jerál Estadu 2019. Hodi hatutan rádiu komunidade nu’udar radiu ne’ebé besik liu komunidade hodi transmite informasaun hosi munisípiu ba nasionál no hosi nasionál ba munisípiu.

Governante ne’e husu mídia komunikasaun emprenza públika hanesan RTTL.EP, Ajénsia Tatoli.IP no Rádiu Komunidade presiza kolaborasaun ba malu hodi kanaliza informasaun ba públiku. Katak bainhira RTTL.EP no Ajénsia Tatoli.IP la konsege kobre informasaun iha baze, Radiu Komunidade hanesan fonte infomasaun ba mídia rua ne’e atu hato’o informasaun, nune’e mós kontrariu.

“Mídia tolu ne’e sai hanesan média prinsipál ba komunidade, nunee tenke serbisu hamutuk”, Akara sujere.

Iha biban ne’e, Reprezentante Prezidente Autoridade Munisípiu Likisa, Pedro Maria Nunez dos Santos, tenik rádiu komunikasaun importante tebes, maibé komunidade barak iha Likisa seidauk asesu.

Nia husu Governu atu hasa’e kapasidade transmisaun para bele transmiti informasaun ba komunidade iha área rurál.

Entretantu, Jestór Rádiu Komunidade Tokodede, Eduardo Esxposto, informa RaKom Tokodede prodús notísia kuaze 400 resin hahú hosi janeiru to’o mai dezembru, tinan ne’e.

Eduardo hateten notísia ne’ebé sira transmite mai hosi komunidade, ONG, no Governu lokál.

Maibé, nia haktuir suku balun iha Postu Administrativu Bazartete, Postu Administrativu Likisa Vila no Baubara seidauk asesu ba transmisaun infomasaun tanba kapasidade transmiter hosi rádiu refere kiik.

Alein ne’e, nia dehan sira mós enfrenta difikuldade ba transporte tanba iha motor ida de’it, nune’e labele kobre to’o suku sira no falta mós ekipamentu gravasaun. Nia hatutan sira iha funsionáriu na’in neen no voluntariu na’in tolu.

Entretantu, Bernadino Martins, Xefe Suku Açomano, dehan defikuldade ba sira maka laiha eletrisidade nune’e labele asesu ba informasaun.

Nia husu atu SEKOM aprezenta difikuldade ne’e ba Konsellu Ministru para bele hetan atensaun.

Tuir nia informasaun ne’e importante tanba liuhusi informasaun maka komunidade bele akompaña progresu nasaun.

Vitor da Silva, Xefe Suku Maumeta, Likisa Vila, husu atu aumenta frekuénsia rádiu komunidade.

António da Silva Martins, reprezentante Rede Sosiál Likisa, hateten rádiu nu’udar meius ida atu eduka povu no no nu’udar sentru promosaun ba ema hotu.

Nia husu atu aumenta kapasidade transmiter para bele kobre informasaun ba to’o iha área rurál.

Jornalista: Xisto Freitas

Editora: Rita Almeida

iklan
iklan

Leave a Reply

iklan
error: Content is protected !!