EDUKASAUN, HEADLINE

MEJD Asina Nota Tranferénsia Pagamentu Retroativu ba Profesór RAEOA Na’in-166

MEJD Asina Nota Tranferénsia Pagamentu Retroativu ba Profesór RAEOA Na’in-166

Ministra Edukasaun, Juventude no Desportu, Dulce de Jesus, asina nota ho Prezidente Autoridade RAEOA Interino, Arsénio Paixão Bano, hodi halo transferénsia husi Governu Sentrál ba pagamentu retroativu Profesór na’in-166 iha RAEOA. Imajen/Hortençio Sanchez

DILI, 29 outubru 2019 (TATOLI) – Ministra Edukasaun, Juventude no Desportu, Dulce de Jesus, asina nota ho Prezidente Autoridade Rejiaun Administrativa Espesiál Oé-cusse Ambeno (RAEOA) Interino, Arsénio Paixão Bano, ba transferénsia pagamentu retroativu Profesór na’in-166 iha rejiaun espesiál ne’e.

Iha biban ne’e, Ministra Dulce esplika, objetivu husi nota ne’e atu transfere orsamentu hosi Governu Sentrál ba Profesór sira tuir progresu eskalaun, tanba lei la permite Autoridade RAEOA halo pagamentu direta husi orsamentu rejiaun ne’e.

Notísia Relevante: Autoridade RAEOA Halo Pagamentu Retroativu ba Profesór 116

“Orsamentu aloka iha Ministeriu Edukasaun, Juventude no Desportu (MEJD) tinan 2019. Infelizmente tuir lei hateten ministériu labele selu direitamente ba RAEOA, tanba tuir regra finansa, ministériu tenke iha nota entendimentu ida hodi halo transferénsia orsamentu”, tenik Dulce iha Palásiu Governu, tersa ne’e.

Tuir governante ne’e, antes loron 15 novembru, benefisiáriu sira bele simu ona sira ninia osan ba retroativu ne’ebé sira hein ona iha tinan barak nia laran.

“Tanba osan ne’e alokadu ona, hakarak ka lakohi parte rua tenke tuur hamutuk atu bele rezolve situasaun ida-ne’e. Ohin rezolve duni no ha’u hanoin ba oin bele servisu di’ak liután entre Ministériu Edukasaun no RAEOA”, nia akresenta.

Jornalista: Hortençio Sanchez

Editór: Xisto Freitas

iklan
iklan

Leave a Reply

iklan
error: Content is protected !!