AINARO, EKONOMIA, HEADLINE, MUNISÍPIU

Mudansa Klimátika 'Provoka' Bee Maran

Mudansa Klimátika 'Provoka' Bee Maran

Diretór MAP Munisipiu Ainaro, Lucio R. Ribeiro. Imajen/ Egas Cristovão

AINARO, 18 novembru 2019 (TATOLI)— Diretór Ministériu Agrikultura no Peska (MAP) Munisípiu Ainaro, Lúcio Romeo Ribeiro, hateten, mudansa klimátika ne’ebé akontese iha territóriu nasionál ‘provoka’ bee maran.

“Mudansa Klimátika ne’e perigu ba bee-matan sira no halo bee bele maran bainhira bailoron naruk ne’e kontinua nafatin hanesan ne’e. Ainaro laran ne’e loloos oras ne’e bee mai avontade, mas agora arraska tanba volume bee komesa menus,” hateten Lúcio Romeo Ribeiro, ohin, ba Agência TATOLI iha Edifísiu MAP Ainaro.

Nia fó ezemplu, tanki (kolam) hakiak ikan iha Edifísiu MAP Ainaro nian mate hotu, tanba bee laiha no bee maran dekor kedas iha kolam laran.

Nia hateten, , autoridade lokál sira tenke iha koñesimentu ba alterasaun klimátika ne’e, nune’e orienta ema hotu hadomi ambiente. La bele tesi ai no la bele sunu rai arbiru.

“Tinan ida ne’e diferensa ho tinan hirak liubá kotuk, tanba tinan hirak liubá oras hanesan ne’e udan tau, ita sai li’ur ladi’ak ona, mas tinan ida ne’e perigu tanba udan la tau no bee komesa maran daudaun,” Diretór MAP Ainaro tenik.

Nia subliña, alterasaun klimátika ka mudansa klimátika ne’e ema hotu la espera no ema mós kontribui hotu iha laran hodi hamosu mudansa klimátika ne’e tanba sunu-rai no tesi ai arbiru.

Nia fó hateten, Guarda Floresta iha kompeténsia kontrola iha Ainaro ba atividade sunu rai no tesi ai arbiru, maibé tanba menus rekursu umanu maka bainhira ema sunu-rai iha Suku Soro no kontrola iha Soro, ema sunu-rai iha Mau-Ulo, maka la bele kontrola ho efikásia.

Nia husu Administradór Munisípiu Ainaro, fó orientasaun ba Administradór postu hodi hala’o atividade tara-bandu iha suku sira, nune’e bandu ema labele ta-ai no sunu-rai arbiru.

“Ita-nia espetativa mak ne’e ita nafatin sensibiliza ka fahe informasaun ba ita-nia komunidade sira, katak ambiente ne’e importante ba ita-nia moris”, nia tenik.

Diretór MAP Ainaro ne’e argumenta, bailoron naruk ne’e kontribui mós hosi hahalok ema-nian, ne’ebé mak sunu-rai arbiru, la kuidadu ambiente no husik animál livre.

Jornalista : Evaristo Soares Martins

Editór       : Francisco Simões

iklan
iklan

Leave a Reply

iklan
error: Content is protected !!