DILI

AJTL Hili Virgílio “Lamukan” Guterres Reprezenta Jornalista iha CI

AJTL Hili Virgílio “Lamukan” Guterres Reprezenta Jornalista iha CI

Kandidadtu númeru dahuluk, Virgílio da Silva Guterres “Lamukan”, no kandidatu númeru daruak, Rita Almeida, hasai retratu hamutuk. Imajen/Facebook.

DILI, 04 jullu 2020 (TATOLI) – Jornalista timoroan liuhosi Asosiasaun Jornalista Timor Lorosa’e (AJTL), ohin, hili ninia reprezentante jornalista Timor-Leste ba Konsellu Imprensa (CI, sigla portugés) liuhosi konferénsia ne’ebé CI organiza.

Iha konferénsia ne’e, konferensista sira hili fundadór AJTL no atual Prezidente KI, Virgílio da Silva Guterres “Lamukan”, hodi reprezenta jornalista ba períodu 2020-2024.

Hosi rezultadu eleisaun hatudu, konferensista sira fó konfiansa ba kandidatu númeru daruak, Gil da Silva Guterres, ho votu maioria 221 no kandidatu númeru primeiru, Rita Almeida, ho votu 21 no votu nulu hamutuk 11.

“Agradese ba ultimu votu ne’ebé mak hosi AJTL nian hodi hili ha’u sai hanesan reprezentante jornalista iha Konsellu Imprensa, tanba durante ne’e ita luta ba liberdade imprensa hosi inisiu to’o agora”, dehan Virgílio da Silva Guterres “Lamukan” iha ninia diskursu banhira eleitu iha Salaun Delta Nova, sábadu ne’e.

Nia dehan luta ba liberdade imprensa iha Timor la’ós kompromisiu ba demokrasia ninian maibé responsabilidade ba Timor-Leste nia istória, tanba liberdade imprensa no jornalizmu integradu uluk kedas.

Tanba ne’e, Virgílio da Silva Guterres, agradese ba votu konfiansa hosi membru AJTL sira ne’ebé hili nia hodi reprejenta jornalista iha KI.

“Lori Konsellu Imprensa nia naran agradese ba votu ne’ebé mak ha’u hetan no mós ho Rita Almeida ho votu ne’ebé mak diferensa ba ami tanba votu ne’e hosi jornalista sira mak hili”, nia dehan.

Tuir dekretu lei númeru 25/2015 kriasaun CI no ninia estatutu artigu 17, alinea 8 haktuir CI mak iha kompeténsia atu organiza eleisaun ba reprezentante jornalista no órgaun komunikasaun sosiál sira nian tuir regulamentu rasik.

Jornalista: Felicidade Ximenes

Editór: Agapito dos Santos

iklan
iklan

Leave a Reply

iklan
error: Content is protected !!