iklan

BOBONARO, HEADLINE, MUNISÍPIU

Sekretáriu Estadu Akara Apresia Progresu Naroman ba Suku Iha Suku Soilesu

Sekretáriu Estadu Akara Apresia Progresu Naroman ba Suku Iha Suku Soilesu

Sekretáriu Estadu Komunikasaun Sosiál, Merício Juvinal dos Reis vizita Suku Soilesu hodi haree implementasaun Programa Naroman ba Suku, sesta (17/07). Imajen/Natalino Costa

BOBONARO, 17 jullu 2020 (TATOLI) Sekretáriu Estadu Komunikasaun Sosiál, Merício Juvinal dos Reis ‘Akara’, ho ninia komitiva halo vizita ba Suku Soilesu Marobo, Postu Administrativu Bobonaro Villa, Munisípiu Bobonaro, hodi haree progresu implementasaun Programa Naroman ba Suku ne’ebé hatudu pasu pozitivu.

“Ha’u apresia ita-nia komunidade no autoridade iha ne’e tanba sira iha vontande interasaun ho Governu. Hanesan ha’u dehan VIII Governu lori besik Governu ba ita-nia komunidade, tanba ne’e ita fasilita sentru informasaun suku ne’e sai hanesan fatin ba ita atu halo interasaun entre Governu ho ita-nian populasaun,” dehan Sekretáriu Estadu Akara hafoin vizita Sentru Informasaun Suku Soilesu Marobo, sesta ne’e.

Notísia Relevante: SEKOMS Inaugura Sentru Informasaun Suku Rurál Iha Suku Soilesu

Governate ne’e nota, implementasaun Programa Naroman ba Suku iha suku ne’e la’o ho di’ak liuhosi sentru informasaun, tanba ne’e nia parte komprometidu sei ajuda hadi’a sentru informasaun, nune’e programa ne’e bele fó benefísiu ba joven sira.

“Hafoin ita lansa programa Naroman ba Suku, atividade la’o ho di’ak no sira fasilita informasaun balun ona. Ohin ha’u mai haree direta rezultadu sevisu no oinsá planu ba oin,” nia akresenta.

Governu liuhosi Sekretaria Estadu Komunikasaun Sosiál (SEKOMS) apoia ekipamentu sira hodi halo divulgasaun informasaun iha Suku Soilesu, hahú halo profile suku, ne’ebé divulga liuhosi kanál Rádiu Televizaun Timor-Leste (RTTL) no joven sira divulga informasaun suku rasik maski seidauk la’o porsentu 100.

Sekretáriu Estadu ne’e sei koordena ho parte Sentru Informasaun no Komunikasaun (CEFTEC, sigla portugés) no ekipa tekniku SEKOMS nian hodi fó formasaun ba joven sira iha Suku Soilesu, liuliu iha parte mídia, nune’e bele eleva tan kapasidade no koñesimentu atu divulga informasaun potensialidade turizmu kulturál no turismu relijozu.

“Marobo iha fatin poténsia ba turizmu komunitáriu no poténsia mós ba iha setór sira seluk tanba ne’e presiza fó kapasitasaun ba joven sira atu iha parte mídia nian nune’e bele esplora poténsia ne’ebé Marobo iha no bele lori besik informasaun ba komunidade sira.

Iha fatin hanesan, Xefe Suku Soilesu, Norberto Martins Simões, hateten Programa Naroman ba Suku durante ne’e fó vantajen di’ak ba joven sira tanba bele kapasita sira iha área jornalizmu nian.

“Joventude sira sente kontente tanba ho presenza programa ne’e bele ona kapasita joventude sira iha área jornalizmu nian,” tenik Norberto.

Líder komunitáriu ne’e dehan, durante ne’e joven sira iha suku ne’e rasik barak maka halimar de’it no laiha koñesimentu maibé ho presenza Programa Naroman ba Suku bele ajuda joven sira hodi kapasita sira iha área jornalizmu nian.

Tuir nia, joven sira iha suku ne’e hatudu ona vontade boot tebes atu tuir formasaun.

Governu liuhosi SEKOMS fó ona apoiu orsamentu hamutuk $10.000 ba Suku Soilesu hodi harii sentru informasaun ba komunidade.

Iha loron 18 janeiru 2020, SEKOMS inaugura sentru informasaun iha Suku Soilesu.

Naroman ba Suku hanesan programa buka atu lori informasaun ba nível lokál besik ba komunidade sira iha suku hodi fó dalan ba komunidade atu hato’o sira-nia preokupasaun ka obstákulu sira ne’ebé mak sira hasoru hodi aprezenta ba meiu komunikasaun nasionál sira.

Jornalista: Natalino Costa

Editora: Julia Chatarina

iklan
iklan

Leave a Reply

iklan
error: Content is protected !!