iklan

HEADLINE, JUSTISA, NASIONÁL

PDHJ relata progresu serbisu ba Xefe Governu

PDHJ relata progresu serbisu ba Xefe Governu

Provedoria Direitu Umanu no Justisa, Jesuína Maria Ferreira Gomes, hasoru malu ho Primeiru-Ministru, Taur Matan Ruak. Imajen Tatoli/Egas Cristovão

DILI, 08 setembru 2020 (TATOLI)-Provedora Direitu Umanu no Justisa (PDHJ, sigla portugés), Jesuína Maria Ferreira Gomes, relata progresu serbisu ne’ebé durante ne’e halo ba Primeiru-Ministru (PM), Taur Matan Ruak.  

“Ha’u hasoru malu ho Primeiru-Ministru atu partilla serbisu PDHJ liga ho mandatu, atu halo fiskalizasaun no supervizaun ba autoridade públika sira nia funsionamentu, partikularmente Governu ho nia órgaun sira,” tenik Provedora ne’e hafoin ramata enkontru ho PM Taur, iha Palásiu Governu, tersa ne’e.

Biban ne’e, nia partilla informasaun balun ho Xefe Governu kona-ba serbisu monitorizaun ne’ebé mak provedoria halo ba entidade públika sira hanesan Ministériu no Sekretaria Estadu sira.

“Aproveita oportunidade ne’e partilla mós informasaun kona-ba keixa no investigasaun ne’ebé hala’o hela no husu apoiu no kooperasaun nafatin hosi Governu, nune’e PDHJ bele ezerse ninia mandatu ho di’ak,” nia akresenta.

Dadaun ne’e, PDHJ halo hela fiskalizasaun kontratu termu sertu iha administrasaun públika.

“Ami husu hela informasaun no dokumentu hosi ministériu sira atu halo analiza kona-ba kontratu termu sertu iha administrasaun públika iha Ministériu no Sekretaria Estadu sira,” nia esplika.

Nia dehan, monitorizasaun sira sei iha prosesu maibé bainhira finaliza ona maka sei fó sai relatóriu liuhosi semináriu ida.

“Sei iha tan monitorizasaun balun ne’ebé liga ba direitu ekonómiku, sosiál no kultura nian hanesan infraestrutura, saúde, edukasaun no asuntu sira seluk tan,” nia esplika.

Jornalista: Antónia Gusmão

Editora: Julia Chatarina

iklan
iklan

Leave a Reply

iklan
error: Content is protected !!