DILI, EDUKASAUN, NASIONÁL

Dedikasaun antiguidade baze ba rekrutamentu profesór na’in-975

Dedikasaun antiguidade baze ba rekrutamentu profesór na’in-975

Ministru Edukasaun, Juventude no Desportu, Armindo Maia. Imajen TATOLI/Francisco Sony

DILI, 14 juñu 2021 (TATOLI) – Ministru Edukasaun Juventude no Desportu (MEJD), Armindo Maia, esklarese katak rekrutamentu profesór kontratadu na’in-975 ba permanente sei bazeia dedikasaun antiguidade.

Notísia Relevante : MEJD sei rekruta tan profesór na’in-975

“Rekizitu rekrutamentu ne’e segredu, maibé ha’u bele fó sai de’it rekizitu ida atu utiliza iha prosesu rekrutamentu ba profesór kontratadu ba permanente ne’e  tenke bazeia profesór antiguidade katak profesór ne’ebé dedika-an hanorin kleur ona ho seriedade mak sei hetan oportunidade,” Ministru Armindo Maia, informa ba jornalista sira iha Universidade Nasionál Timor-Lorosa’e (UNTL), segunda ne’e.

Ministru Armindo esplika funsionáriu ME ne’ebé involve iha ekipa rekrutamentu hahú elabora ona rekizitu  rekrutamentu nian, tanba profesór kontratadu iha territóriu nasionál barak demais purvolta na’in-5.203 tan ne’e Ministériu Edukasaun tenke halo uluk rekizitu  ruma hodi garante prosesu rekrutamentu ne’e bele lao ho transparénsia.

Nia akresenta katak prioridade Ministériu Edukasaun nian haree liu ba profesór ne’ebé mak iha seriedade hanorin, signifika profesór ne’ebé dedika-an hanorin kleur ona .

Jornalista : Tomé Amado

Editór       : Francisco Simões  

iklan
iklan

One Comment

  1. Klaru tenki hare no avalia ba EMA nebe mak iha experiencia kleur ona out hanorin tinan 4 out 5 ba leten🙏

Leave a Reply

iklan
error: Content is protected !!