COVID-19, HEADLINE, OÉ-CUSSE (RAEOA), SAÚDE

Autoridade RAEOA enkoraja atoni-oan partisipa kampaña vasina

Autoridade RAEOA enkoraja atoni-oan partisipa kampaña vasina

Prezidente RAEOA, Arsénio Paixão Bano. Imajen Tatoli/Egas Cristóvão

DILI, 02 agostu 2021 (TATOLI)–Autoridade Rejiaun Administrativa Espesiál Oé-cusse Ambeno (RAEOA) no Zona Ekonomia Espesiál Sosiál Merkadu, Timor-Leste (ZEESM, TL) enkoraja atoni-oan atu partisipa kampaña vasina kombate COVID-19 no husu labele rona informasaun falsa kona-ba vasina.

“Povu RAEOA hamutuk 15.000 simu ona vasina, ita-nia alvu tenke to’o 41.000, maibé atu atinje meta ne’e hakarak apela ba Oé-cusse-oan sira iha ne’ebé de’it, katak tenke vasina no vasina ona karik ajuda ko’alia ba hirak ne’ebé seidauk ka rejeita atu vasina. Tanba kuandu maioria vasina maka bele fila ba normalidade,” Prezidente Autoridade RAEOA-ZEESM,TL, Arsénio Paixão Bano, hateten, hafoin ramata reuniaun ho Primeiru-Ministru (PM), Taur Matan Ruak, iha Rezidénsia ofisiál Farol, segunda ne’e.

Nia dehan, ba hirak ne’ebé kompleta ona vasina, la presiza autorizasaun ka teste swab, enkuantu, ba hirak ne’ebé seidauk vasina ka vasina doze dahuluk, tenke hetan autorizasaun hosi autoridade kompetente no teste swab ho rezultadu negativu, hafoin submete ba kuarentena loron 14 bainhira atu tama ba Oé-cusse.

“Medida prevensaun sira ne’e maka ami halo durante ne’e, tanba ne’e Oé-cusse seidauk rejista kazu transmisaun komunitária,”Arsénio subliña.

Entretantu, totál vasina ne’ebé fó ona ba populasaun elijível tinan 18 ba leten to’o iha domingu (01/08) dadeer tuku 10:00, tuir sistema informasaun saúde, totál komulativu doze dahuluk iha Dili hamutuk 138.153 (64,6%) no doze daruak 85.399 (39,94%).

Enkuantu, totál kumulativu doze dahuluk iha Timor-Leste tomak 289.068 (38,3%) no doze daruak 99.057 (13,12%).

Jornalista : Antónia Gusmão

Editora     : Julia Chatarina

iklan
iklan

Leave a Reply

iklan
error: Content is protected !!