BAUCAU, HEADLINE, MUNISÍPIU

SEPS realiza formasaun sistema dadus dezastre iha Baucau

SEPS realiza formasaun sistema dadus dezastre iha Baucau

Formasaun baze dadus dezastre hosi SEPS, iha salaun kafetaria admistrasaun Baucau, sesta (13/08). Imajen TATOLI/Natalino Belo

BAUCAU, 13 agostu 2021 (TATOLI)–Sekretaria Estadu Protesaun Sivil (SEPS) liuhosi Diresaun Nasionál Jestaun Risku, realiza formasaun sistema dadus dezastre ba ekipa iha Baucau durante loron tolu, hahú loron 10 to’o 13 agostu.

Xefe Departamentu Preparasaun ba Mitigasaun Dezastre, hosi Diresaun Nasionál Jestaun Risku Dezastre, SEPS, Martinho Fátima, hateten, objetivu hosi formasaun atu foku liu ba komisaun ho intensaun bainhira ramata, partisipante sira iha koñesimentu halo analiza dadus, liga ba perigu sira iha munisípiu.

Partisipante kompostu hosi Komisaun Jestaun Risku Dezastre nível munisipál.

“Analiza dadus iha munisípiu Baucau ho intensaun iha futuru sai hanesan dokumentu ruma hodi ajuda jestór sira iha área jestaun risku bele halo planu asaun anuál,” Xefe Departamentu, informa, iha salaun kafetaria administrasaun munisípiu Baucau, sesta ne’e.

Tuir Martinho, sistema online bele garante dadus no arkivu informasaun iha tempu naruk no livre hosi ameasa ruma durante tinan 10-20.

SEPS sei fó formasaun ne’e ba munisípiu haat hanesan Baucau, Liquiçá, Ainaro no Aileu.

Hafoin ramata atividade ne’e, parte diresaun sei eskolla partisipante mínimu rua hosi kada munisípiu atu sai nu’udar data entry relasiona ho dadus hosi dezastre ka impaktu hosi fenómenu, nune’e hosi nasionál bele halo monitorizasaun no aprova asesu molok divulga ba públiku.

Matéria mak intrudusaun ba sistema baze dadus dezastre Timor-Leste no mundiál, atu nune’e iha koñesimentu atu utiliza, analiza dadus no halo komparasaun ba perigu ou fatin sira ne’ebé afeta ba dezastre inklui komparasaun tempu ba tempu iha dadus ne’e.

Jornalista : Natalino Belo

Editora     : Julia Chatarina

iklan
iklan

Leave a Reply

iklan
error: Content is protected !!