iklan

VÍDEO

Lona sai mahon ba vítima inundasaun iha Manleuana hahú nakles

Lona sai mahon ba vítima inundasaun iha Manleuana hahú nakles
DILI, 15 outubru 2021 (TATOLI)—Akontesimentu dezastre naturál, inundasaun ne’ebé akontese iha loron 4 abril liubá, hamosu danu ba repartisaun públiku, infraestrutura bázika no afeta mós ba uma no hela-fatin komunidade nian, sidadaun balun lakon vida, lakon uma, hodi muda ba fatin sira ne’ebé seguru. Vítima inundasaun uma-kain 48 iha sentru akollimentu iha Kampu Real Madrid, Manleuana, hahú enfrenta difikuldade tanba lona ne’ebé sai mahon ba sira hahú nakles inklui enfrenta mós problema hanesan bee-moos no alimentasaun.
Produsaun Tatoli I.P @2021
iklan
iklan

Leave a Reply

iklan
error: Content is protected !!