iklan

EDUKASAUN

KNDL sensibiliza ‘Kampaña Free Online’ ba estudante 05 de Maio Becora

KNDL sensibiliza ‘Kampaña Free Online’ ba estudante 05 de Maio Becora

Komisaun Nasionál Direitu Labarik (KNDL) halo sensibilizasaun ‘Konvensaun Direitu Labarik no Kampaña Free Online’ ba estduante Eskola Ensinu Sekundáriu Jerál (ESJ) 5 de Maio Becora. Imajen Tatoli/Nelia Fernandes.

DILI, 19 outubru 2021 (TATOLI)—Komisaun Nasionál Direitu Labarik (KNDL) hala’o sensibilizasaun kona-ba Konvensaun Direitu Labarik, Planu Asaun Nasionál Direitu Labarik, Traballu Infantil, Violensia Bazeia ba Jéneru no Kampaña Free Online, ba estudante Eskola Ensinu Sekundáriu Jerál (ESJ) 05 de Maio Becora.   

Komisária Direitu Labarik, Dinorah Granadeiro, hateten objetivu hosi sensibilizasaun ida-ne’e atu hasa’e koñesimentu labarik sira-nian no fahe mós informasaun kona-ba violénsia hasoru labarik no violénsia hasoru feto.

“Ita haree katak labarik barak iha Timor-Leste, liuliu estudante sira kuaze laiha koñesimentu kona-ba sira-nia direitu no implika ba sira atu dezenvolve sira-nia an iha nasaun ida-ne’e,” Dinorah Granadeiro hateten ba Ajénsia Tatoli, hafaoin hala’o sensibilizasaun iha Eskola Ensinu Sekundáriu Jerál (ESJ) 05 de Maio Becora, Dili, tersa ne’e.

Tanba ne´e, nia dehan, KNDL iha obrigasaun atu hatutan no fahe informasaun ne’e ba estudante sira, atu nuune’e sira bele hatene sira-nia direitu rasik.

Kona-ba free online, Dinorah afirma katak KNDL esforsu hodi partilla matéria ba labarik sira atu asesu livre ba mídia online no oinsá mak Estadu bele haree meiu sira atu bele fasilita labarik sira atu garante nafatin asesu informasaun ne´ebé saudável.

“Komisaun nia esforsu mak hamutuk ho labarik sira, ita fasilita no prepara sira oinsá mak sira bele asesu livre ba mídia online. Nune´e mós, Estadu bele haree meiu hotu hodi bele fasilita sira atu labele asesu sala ba plataforma online. Tanba, ita hatene katak sítiu online sira-ne’e laiha ida ne’ebé hateten katak labele asesu hosi labarik no ema boot tanba la iha regulamentu ruma ne’ebé atu bandu labarik sira,” nia dehan.

Tuir nia, iha kazu balun ne´ebé afeta tebes ba labarik feto sira-ne´ebé sai vítima ba asesu livre online, tanba ne´e, KNDL mós preokupa atu iha lei oinsá bele regulariza ba asesu sítiu online.

KNDL mantein halo kampaña sensibilizasaun hodi hatuur labarik sira-nia konsiénsia, tanba antes ne´e iha ona keixa hosi labarik sira tanba deskonfia ema balun utiliza sira-nia perfil no fotografia ba pájina facebook hodi halo komersializasaun.  

“Tinan kotuk, ami simu ona kazu ida ka rua ne’ebé aprezenta hosi labarik sira katak ema adultu balun utiliza sira ninia fotográfia ne’ebé públika iha nia facebook hodi halo komersializasaun. Liuhosi ne’e, ami servisu hamutuk ho PCIC no ita konsege deteta autór sira-ne’e no agora iha prosesu nia laran ona,” nia dehan.

Dinorah salienta katak maske Estadu iha lei ka regulamentu oioin maibé labarik sira laiha konsiénsia bele afeta ba atitude negative, tanba ne´e presiza kontrolu mós hosi inan ho aman atu bele prevene hahalok ne´ebé ema hotu la espera.

Adjunta Diretora, Eskola Ensinu Sekundáriu Jerál (ESJ) 5 de Maio Becora, Maria dos Santos, hateten atividade sensibilizasaun ida-ne’e importante ba estudante sira atu sira bele hatene no komprende kona-ba sira-nia direitu.

“Atividade sensibilizasaun ida-ne’e importante, atu sira bele hatene kona-ba sira-nia direitu hanesan labarik mak ida-ne’ebé, liu-liu estudante sira tenke prioritiza ba estuda oinsá mak bele fó netik valor ne’ebé la´os di’akliu maibé pelemenus bele halo netik buat ruma ba sira-nia uma laran no eskola,” nia hateten.

Entretantu, iha atividade sensibilizasaun ida-ne’e hetan partisipasaun hosi estudante kuaze 100.  

Jornalista : Nelia Fernandes

Editór       : Cancio Ximenes

iklan
iklan

Leave a Reply

iklan
error: Content is protected !!