iklan

HEADLINE, MUNISÍPIU, VIQUEQUE

Autoridade lokál haree posibilidade hamosu suku ida iha postu Uatulari

Autoridade lokál haree posibilidade hamosu suku ida iha postu Uatulari

Xefe suku Babulu, Mario Trindade. Imajen TATOLI/Vitorino Lopes da Costa

VIQUEQUE, 25 outubru 2021 (TATOLI)–Xefe suku Babulu, postu administrativu Uatulari, munisípiu Viqueque, Mario Trindade, informa, autoridade lokál sira haree hela posibilidade atu hato’o proposta ba Ministériu Administrasaun Estatál (MAE) atu hamosu tan suku ida tanba haree ba númeru populasaun barak.

Tuir kritériu, bainhira hakarak hamosu suku ida, mínimu rekezitu abitante iha fatin ne’e tenke iha ema 3.000 ba leten.

“Iha posibilidade ami-nia suku bele reativa suku ida tan, tanba númeru populasaun suku Babulu barak tebes, tanba ne’e lei fó dalan atu hamosu suku foun,” Líder komunitáriu ne’e hateten ba Agência TATOLI, iha suku Babulu, segunda ne’e.

Notísia relevante: MAE hahú sensibiliza programa dezenvolvimentu iha suku Babulu Viqueque

Aleinde ne’e, autoridade lokál hakarak hamosu suku ida iha suku Babulu tanba hanesan suku antiga iha Uatulari.

“Ami agora iha planu hela no mai ha’u ne’e pozitivu tenki loke duni tanba populasaun ho distánsia dook tebes, entaun atendimentu administrasaun ba populasaun sira susar. Ezemplu hakarak asina surat ruma tenke hakat mai suku dook tebes,” nia akresenta.

Líder komunitáriu ne’e dehan, parte autoridade suku Babulu halo ona koordenasaun ho autoridade munisipál no komunidade lokál relasiona ho planu hamosu suku foun ne’e.

Postu Uatulari ho totál populasaun hamutuk 19.402 (sensus 2015),  kompostu hosi suku neen hanesan Afaloicai ho totál populasaun 1.742, Babulu 3.491, Macadique 5.881, Matadohi 3.795, Uaitame 2.484, Vessoru 2.009.

Suku Babolu kompostu hosi aldeia ualu hanesan, Abadere, Ahabu’u, Asa-muta, Beli, Kotanisi, Daralari, Liasidi, no Roma.

Jornalista : Vitorino Lopes da Costa

Editora     : Julia Chatarina

iklan
iklan

Leave a Reply

iklan
error: Content is protected !!