iklan

EDUKASAUN, DILI, HEADLINE, MUNISÍPIU

Eskola balun hetan impedimentu implementasaun projetu komunitáriu

Eskola balun hetan impedimentu implementasaun projetu komunitáriu

Ilustrasaun avaliasaun hakerek hosi alunu. Imajen/Nova Eskola

DILI, 28 outubru 2021 (TATOLI)–Servisu Edukasaun munisipál hamutuk ho ekipa nasionál halo esforsu rezolve problema impedimentu implementasaun reabilitasaun eskola liuhosi projetu komunitáriu.

Diretór Nasionál Dezenvolvimentu Parque Eskolár hosi Ministériu Edukasaun, Juventude no Desportu (DNDPE-MEJD), Hélio Lopes, hateten, daudaun ne’e iha sala aula 651 iha eskola 197 iha territóriu nasionál mak atu hadi’a ho totál orsamentu millaun $20-resin, maibé iha eskola hitu hasoru problema balun.

“Eskola hitu ne’ebé hetan problema impedimentu no rai halai ne’e iha munisípiu lima hanesan Liquiçá, Ainaro, Covalima, Manatuto no Viqueque, enkuantu munisípiu Liquiçá, Ainaro no Covalima hetan ona konfirmasaun,” Diretór Nasionál hateten ba Agência TATOLI, iha ninia knaar fatin, Villa-verde, kinta ne’e.

Notísia relevante

Ba asuntu ne’e, Diretór Servisu Edukasaun munisípiu Liquiçá, Zeto António Oliveira, hateten, bazeia ba kontratu ne’ebé halo ho grupu komunidade no líder eskola sira, iha eskola 13 iha rejiaun ne’e maka atu hadi’a, ne’ebé eskola Ensinu Báziku Filiál (EBF) Dukulai mak hetan problema.

“Eskola ne’e tama iha planu atu hadi’a, maibé kondisaun rai ladi’ak tanba monu hela de’it, entaun item atu hadi’a eskola muda fali ba hadi’a barreira ka moru,”Diretór Servisu Edukasaun munisipál konfirma ba Agência TATOLI, via telefónika, kinta ne’e.

Tuir nia, hafoin hetan konkordánsia hodi transfere osan ba item hadi’a barreira ne’e, prosesu kontratu asina hotu ona no hein de’it implementasaun, ne’ebé tuir planu tinan oin maka foin hadi’a fali eskola Dukulai.

Nune’e mós, Diretór Servisu Edukasaun munisípiu Covalima, Edmundo Fereira, haktuir, daudaun ne’e akontese problema ho eskola Ensinu Sekundáriu Tékniku Vokasionál ida iha Fohorem, ne’ebé uluk ninia estatutu eskola hanesan Ensinu Sekundáriu Jerál, maibé tama tinan 2017 to’o 2018 muda ba Tékniku Vokasionáal, tanba ne’e parte MEJD presiza rezolve asuntu ne’e.

“Problema ida maka komunidade sira la konkorda atu hadi’a eskola Tékniku Vokasionál, maibé sira sujere di’ak liu loke fali eskola Ensinu Sekundáriu Jerál foun ida iha Fohorem,” nia akresenta.

Maibé, ho esforsu MEJD  liuhosi diresaun relevante, konsege rezolve ona asuntu ne’e no hetan ona konkordánsia atu hadi’a tanba asina ona Bill of Quantity (BoQ) iha semana kotuk.

Diretór Servisu Edukasaun munisípiu Ainaro, Celestino Magno Pereira Rodrigues, informa eskola rua hetan problema, ida maka eskola Pre-Eskolár iha Ai-merlu no ida seluk Eskola Ensinu EBF iha Manetu.

“Eskola Ai-merlu sei difisil tanba rai-na’in mak impede no EBF Manetu parte autoridade mak impede. Maibé, tuir informasaun hosi eskola EBF Manetu, sábadu agora parte eskola ho autoridade lokál suku sei hasoru malu atu buka solusaun hodi rezolve kazu ne’e,” nia tenik.

Jornalista : Tomé Amado

Editora      : Julia Chatarina

iklan
iklan

Leave a Reply

iklan
error: Content is protected !!