iklan

HEADLINE, SAÚDE

Dili nafatin rejista kazu dengue ho númeru a’as

Dili nafatin rejista kazu dengue ho númeru a’as

Médiku sira iha Sentru Saude Vera-Cruz halo hela atendementu ba labarik sira ne’ebé hetan moras dengue, Kuarta 9/2/2022. Imajen Tatoli/Antonio Dasiparu

DILI, 27 marsu 2022 (TATOLI)—Ministériu Saúde (MS) relata dadus moras dengue, ne’ebé hatudu katak munisípiu Dili nafatin rejista kazu a’as iha seman ikus fulan-marsu ho totál kazu 2.389.

“To’o ohin loron, kazu dengue hosi postu administrativu Dom Alexo iha kazu 417, Cristo Rei 410, Vera Cruz 268 no Nain Feto 312,” refere nota ne’ebé Agência TATOLI asesu, domingu ne’e.

Tuir dadus hatudu númeru dengue kontinua sa’e maka’as iha Timor-Leste, hosi janeiru to;o ohin loron ho komulativu 3.608 no kumulativu óbitu 44.

Hosi komulativu 3.608, maioria kazu ne’e deteta hosi munisípiu Dili ho totál 2.389, Baucau 221, Manatuto 164, Covalima 121, Ermera 90, Manufahi 151 Viqueque 87, Ainaro 43, Liquiçá 101, Aileu 85 no Bobonaro 43 Lautém 121, no Rejiaun Administrativa Espesiál Oé-cusse Ambeno (RAEOA) haat.

Notísia relevante: Pasiente dengue maioria iha Dili no hamate ona labarik na’in-40

Fasilidade saúde iha munisípiu Dili hanesan Hospital Nacional Guido Valadares (HNGV) rejista ona kazu dengue hamutuk 413, Klínika Fatumeta 239, Sentru Saúde Comoro 802, Sentru Saúde Vera Cruz 197, Sentru Saúde Formosa 395, Sentru Saúde Becora 235, Klínika Madre Eliza ida, Sentru Saúde Atauro 11, Sentru Saúde Metinaro 34, Klínika Bairro Pité 59, Klínika Motael rua no Klínika Moris Foun ida.

Nune’e, MS kontinua apela ba populasaun iha Dili laran no iha munisípiu sira seluk, atu aprezenta-an iha fasilidade públiku saúde (Sentru Saúde ka Ospitál) ne’ebé besik, bainhira sente isin-manas, senti laran sa’e, liman-ain no sikun moras hodi bele hetan atendimentu hosi profisionál saúde sira.

“Apela mós Autoridade munisipál no Autoridade lokál atubele orienta komunidade halo limpeza jerál iha suku no bairru sira, liuliu fase tanke, bidon ka balde no troka bee semana ida dala-ida,” mensajen hosi MS.

MS apela mós atu komunidade hamoos sasán hanesan roda a’at, vazu ai-funan atu susuk labele tau tolun, haloot ropa ho di’ak iha uma-laran, uza ropa liman naruk karik toba iha tempu loron, uza aimoruk hanesan repelente ka autan, uza moskiteru karik toba iha tempu loron, no so’e lixu iha nia fatin.

Jornalista : Hortencio Sanchez

Editora      : Julia Chatarina

iklan
iklan

Leave a Reply

iklan
error: Content is protected !!