BAUCAU, ELEISAUN, HEADLINE, MUNISÍPIU, POLÍTIKA

PAM Baucau husu eleitór partisipa másimu iha eleisaun prezidensiál

PAM Baucau husu eleitór partisipa másimu iha eleisaun prezidensiál

Prezidente Autoridade Munisípiu Baucau, Olívio ‘Bou-Lesa’ Freitas. Imajen TATOLI/Natalino Belo.

BAUCAU, 12 abríl 2022 (TATOLI) – Prezidente Autoridade Munisípiu (PAM) Baucau, husu eleitór sira atu ezerse devér nu’udar sidadaun partisipa másimu iha eleisaun prezidensiál volta daruak iha loron 19 abríl.

Prezidente Autoridade Munisípiu Baucau, Olívio ‘Bou Lesa’ Freitas ko’alia kestaun ne’e tanba haree ba eleisaun volta dahuluk taxa partisipasaun iha Baucau ladún másimu nune’e apela nafatin ba eleitór sira atu partisipa masimu iha eleisaun volta daruak.

“Ha’u hakarak fó-sai ba públiku, liuliu eleitór sira atu partisipa hodi deside destinu nasaun nian liuhosi eleisaun, tanba kandidatura ne’ebé eleitór sira fó fiar atu dirije estadu,” Prezidente Autoridade Munisípiu Baucau, ko’alia iha Vila Nova, tersa ne’e.

Bou Lesa argumenta, sidadaun ne’ebé di’ak tenke vota tanba Prezidente Repúblika sei tau matan ba povu iha estadu Repúblika Demokratika Timor-Leste.

Timor-Leste hanesan nasaun demokrátika tanba ne’e tenke liuhosi eleisaun direita hanesan hili Prezidente Repúblika iha eleisaun prezidensiál, membru parlamentu iha eleisaun parlamentár no hili xefi suku iha eleisaun suku no futuru sei hili direita ba prezidente autoridade liuhosi eleisaun munisipál.

Bou Lesa konsideira kandidatu na’in-rua iha kapasidade hanesan atu ezerse funsaun nu’udar Prezidente Repúblika.

Totál eleitór ne’ebé ezerse direitu votu iha eleisaun prezidensiál Baucau hamutuk na’in-71.137 ho taxa partisipasaun 74,35% hosi tótal lista votante hamutuk 96.207, kompostu votu nulu hamutuk 2.035 (2,86%), reklamasaun 93 (0,13%), rezeitadu 4 (0,01%), abandonadu 17 (0,02), branku 595 (0,84%) no tótal votu válidu hamutuk 68.393 (96,14).

Jornalista   : Natalino  Belo

Editór         : Evaristo Soares Martins

iklan
iklan

Leave a Reply

iklan
error: Content is protected !!